140 de ani de legislaþie minoritarã în Europa Centralã ºi de Est

Az 1868. évi nemzetiségi törvény 140. évfordulójára 2008. december 10-11-ikén a Román Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történelmi Szakbizottsága, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Kara, valamint a budapesti Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet támogatásával nemzetközi konferenciát szervezett.
A konferencia párbeszédet szeretett volna indítani történészek, politológusok, szociológusok, valamint olyan politikusok között, akiket a kisebbségi kérdés elméleti és gyakorlati megoldása foglalkoztat. A történeti részben számba kívántuk venni az 1868. évi nemzetiségi törvény keletkezési folyamatát és jelentõségét a közép- és kelet-európai térségben; valamint választ kerestünk arra, hogy a közép- és délkelet-európai kisebbségi törvények milyen mértékben támaszkodtak a magyar szabályozásokra, illetve milyen forrásból táplálkoztak a késõbbi törvényjavaslatok és megoldási kísérletek. A konferencia nem pusztán kegyeleti/történeti, hanem aktuálpolitikai szempontból is vizsgálni kívánta a kérdéskört, hiszen napjainkban az Európai Uniós törvényhozáson belül egyre nagyobb teret nyer az a törekvés, hogy az államok és történeti kisebbségeik között fennálló viszonyokat átfogó normatív rendszerbe foglalják. Tehát foglalkoztatott az is, hogyan látják a szakemberek és politikusok a kérdés megoldását. Mennyiben sikerült – ha sikerült – az akkori alapvetõ ellentétet meghaladni mára? A konferencia egyszerre kívánt emlékezés, problémafelmérés és jövõtervezés lenni: a kisebbségi törvények, a kisebbségi helyzet kapcsán körvonalazott normatív korpuszok történeti, jogi, jogszociológiai, politológiai és aktuálpolitikai áttekintését szerette volna nyújtani.

Részlet a Magyar Kisebbség 2009/1-2. számának elõszavából

 

A kötet tanulmányai magyar nyelven korábban már megjelentek a Magyar Kisebbség 2009. 1-2. számában 140 év kisebbségi törvényhozása Közép- és Kelet-Európában címmel. A tanulmányok teljes szövege a folyóirat honlapján elérhetõ.

A román nyelvû kiadvány részletei a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet honlapján.

  

 

Tartalomjegyzék


Prefaþã (Attila GIDÓ – István HORVÁTH – Judit PÁL)
 
Gábor GÁNGÓ: Legea naþionalitãþilor din 1868 ºi consecinþele ei

Ágnes DEÁK: Antecedentele din Austria ale Legii naþionalitãþilor din 1868

Attila DEMETER: Concepþiile despre naþionalitate ale lui József Eötvös în Ideile dominante

Ákos EGYED: Contele Imre Mikó ºi chestiunea naþionalitãþilor

Judit PÁL: Uniune sau autonomie? Reglementarea legalã a uniunii Transilvaniei în 1868

András CIEGER: Liberalism ºi interes de putere. Dileme politice privind libertãþile individuale ºi cetãþeneºti din perioada dualismului din Ungaria

Luminiþa IGNAT-COMAN: Identitate reprimatã. Legislaþie ºi deznaþionalizare în Transilvania dualistã

Mirela POPA-ANDREI: Legea ºcolarã 38/1868 ºi efectele sale asupra evoluþiei învãþãmântului confesional nãsãudean

Bálint VARGA-KUNA: Mileniul ºi naþionalitãþile

Csilla FEDINEC: Cum sã fie autonomia rusinilor? Cauza voievodatului subcarpatic

Vasile CIOBANU: Proiecte pentru o lege a minoritãþilor naþionale în România interbelicã

Csaba ZAHORÁN: O micã Ungarie în România Mare. Alternative pentru Secuime în proiectele maghiare dintre cele douã rãzboaie mondiale

Liviu CARARE: Evreii din România între 1938–1940. De la statutul de cetãþean la cel de paria

Zsuzsa PLAINER: Din piesã de teatru – discurs. Cum se fãcea politicã în mod simbolic în anii 1980, într-o societate localã maghiarã din România

Balázs DOBOS: Obiective ºi concepþii în politica minoritarã a Ungariei în perioada 1988–1993

Radu CHIRIÞÃ: Discriminarea etnicã ºi rasialã în jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului

Sergiu CONSTANTIN: Legislaþia minoritarã în Italia ºi Slovenia

Mihály TÓTH: Legislaþia ºi aplicarea drepturilor de protecþie a minoritãþilor în Ucraina. Experienþele politicii privind minoritãþile într-un stat naþional nou

István HORVÁTH: Drepturile lingvistice ale minoritãþilor ºi utilizarea limbilor minoritare în România

István Gergõ SZÉKELY: Soluþii electorale speciale pentru minoritãþi – legislaþia româneascã în perspectivã comparatã

Attila VARGA: Sistemul drepturilor minoritare ºi autonomia culturalã în proiectul de lege privind statutul minoritãþilor naþionale

Rezumate
Abstracts
Lista autorilor