Ankét_dokumentumok, jogszabályok

Cím Dátum Link Link2
Az ENSZ Alapokmánya 1945 http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/186
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/hng.pdf
ET Európai Kulturális Egyezmény 1954 http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/541219.htm
1964. évi 11. törvényerejű rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről 1964 http://www.unesco.hu/site/documents/1964_es_unesco_egyezmeny.pdf
UNESCO Declaration on the Principles of International Cultural Co-operation 1966 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
1969. évi 8. törvényerejű rendelet A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről 1969 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=96900008.TVR
Helsinki Záróokmány 1975 http://adatbank.ro/html/alcim_pdf10880.pdf
1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről 1976 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97600008.TVR&celpara=#xcelparam http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről 1976 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97600009.TVR&celpara=#xcelparam
UNESCO Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution to the Mass Media to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to countering Racialism, Apartheid and Incitement to War 1978 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13176&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
UNESCO Declaration on Race and Racial Prejudice 1978 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief 1981 http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm
1982. évi 10. törvényerejű rendelet A nőkkel szembeni megkülönbözetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről 1982 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200010.TVR
UN Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which they Live 1985 http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r144.htm
1989. évi 15. törvényerejű rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről 1989 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98900015.TVR
EBEÉ. A Bécsi Találkozó Záródokumentuma 1989 http://adatbank.ro/html/alcim_pdf10880.pdf
UNESCO Ajánlások a Hagyományos Kultúra és a Folklór Védelmére 1989 http://www.nepmuveszetmestere.hu/files/letoltesek/16.pdf
EBEÉ. Párizsi Charta egy új Európáért 1990 http://adatbank.ro/html/alcim_pdf10880.pdf
1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 1991 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV
ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozata 1992 http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/dec-h.htm
1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről 1993 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300031.TV
ET Parlamenti Közgyűlés 1201 (1993) AJÁNLÁS az Emberi Jogok Európai Egyezménye a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatban 1993 http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/rec1201h.htm
UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women 1993 http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
Vienna Declaration and Programme of Action. Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993 1993 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS OKMÁNYA A KISEBBSÉGI JOGOK VÉDELMÉRŐL 1994 http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf10884.pdf
Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1996 http://www.mnyknt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=30
1999. évi XL. törvény a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről 1999 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900040.TV&celpara=#xcelparam
1999. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihirdetéséről 1999 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900034.TV&celpara=#xcelparam
2000. évi I. törvény Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról 2000 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.TV&celpara=#xcelparam
CoE Declaration on Cultural Diversity 2000 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=389843
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 2001 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100064.TV
UNESCO Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről 2001 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_hu.pdf
2002. évi III. törvény az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 2002 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200003.TV&celpara=#xcelparam
UNESCO Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról 2005 http://www.unesco.hu/site/documents/a_sokszinuseg_egyezmeny.pdf
2006. évi XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről 2006 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600038.TV
2008. évi VI. törvény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről 2008 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800006.TV&celpara=#xcelparam
2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről 2008 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800098.TV
2008. évi XLIII. törvény a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről 2008 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800043.TV&celpara=#xcelparam
2009. évi XV. törvény a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény kihirdetéséről 2009 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900015.TV
2010-es kisebbségi kulturális jelentés 2010 http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/165788766.pdf
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 2011 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100179.TV&celpara=#xcelparam
Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV&celpara=#xcelparam
Ljubljanai útmutató a sokszínű társadalmak integrálásához és magyarázó megjegyzések. (Hága, EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa, 2012) 2012 http://www.osce.org/hu/hcnm/110502?download=true
AZ EBEÉ EMBERI DIMENZIÓVAL FOGLALKOZÓ KOPPENHÁGAI TALÁLKOZÓJÁNAK DOKUMENTUMA (KOPPENHÁGAI DOKUMENTUM) (1990, SZEMELVÉNYEK) http://adatbank.ro/html/alcim_pdf10880.pdf
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_hu.pdf
CoE Recommendation 1383 (1998). Linguistic diversification http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta98/EREC1383.htm