Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. augusztus 23. Délután I. Mihály király a palotaőrséggel letartózttatja Ion Antonescu marsallt, „nemzetvezetőt” („C ... Bővebben I.Mihály, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Sănătescu, Mihail Racovi?ă, Grigore Nicolescu, Aurel Aldea, Lucre?iu Pătră?canu, Iuliu Maniu
1944. augusztus 25. Marosvásárhely körzetében a román határőrség kisebb erőkkel betör magyar területre. A magyar határőr ... Bővebben Marosvásárhely, Úz völgye Gyulafehérvári Csendőrfelügyelőség
1944. augusztus 27. A bukaresti Ardealul (az Észak-Erdélyből elmenekült románok uszító, magyarellenes lapja) felhívást t ... Bővebben Bukarest
1944. augusztus 29. Moszkvába érkezik a román fegyverszüneti delegáció. Tagjai: Lucreţiu Pătrăşcanu kommunista-, Ghiţa P ... Bővebben Moszkva, Bukarest Román Kommunista Párt, Romániai Szociáldemokrata Párt Lucre?iu Pătră?canu, Ghi?a Pop, Ion Chistru, Dumitru Dămăceanu, Barbu ?tirbey, Constantin Vi?oianu
1944. augusztus 30. román légierő bombázza Nagyváradot, Szászrégent, valamint Kecskemétet és Ceglédet. // Megalakult a 2 ... Bővebben Nagyvárad, Szászrégen, Kecskemét, Cegléd, Borsai hágó Dálnoki Veress Lajos
1944. szeptember 1. A magyar kormány tiltakozó közleményt ad ki, mivel tudomására jut, hogy a dél-erdélyi hatóságok augu ... Bővebben Tîrgu-Jiu, Lugos, Belényes, Nagyhalmágy Buthy Sándor, Olosz Lajos
1944. szeptember 2. A Monitorul Oficial (Hivatalos Közlöny) közli a minisztertanács elnökségének 1626. sz. törvényrendel ... Bővebben Románosítás Nemzeti Központja(Centrul Naţional de Românizare)
1944. szeptember 3. A hivatalos lapban, a Budapesti Közlönyben megjelenik, hogy gr. Bethlen Bélát, Beszterce-Naszód várm ... Bővebben Budapest gr. Bethlen Béla
1944. szeptember 5. Támadásba lendül a magyar 25. gyalog- és a 2. páncélos hadosztály a Kolozsvár–Torda szakaszon. Még e ... Bővebben Kolozsvár, Torda, Miriszló Aurel Aldea
1944. szeptember 6. Gavrilă Olteanu, Szászrégenből elmenekült ügyvéd, volt vasgárdista, Brassóban – a román katonai ható ... Bővebben Brassó, Nagyvárad, Budapest „Iuliu Maniu” Erdélyi Önkéntes Ezred (Regimentul de Voluntari Ardeleni „Iuliu Maniu”) Gavrilă Olteanu, Vita Sándor, ifj. Horthy Miklós,
1944. szeptember 7. A temesvári Déli Hírlap közzéteszi a Romániai Magyar Dolgozók Szövetsége Országos Központi Bizottság ... Bővebben Temesvvár Romániai Magyar Dolgozók Szövetsége,
1944. szeptember 8. A román és szovjet csapatok bevonulnak Sepsiszentgyörgyre, másnap Kézdivásárhely is a szovjetek kezé ... Bővebben Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely
1944. szeptember 9. Kolozsváron az Erdélyi Kör (az Erdélyi Párt értelmiségi klubja) Fő téri helyiségében ismert kolozsvá ... Bővebben Kolozsvár, Csíkszereda, Brassó Sepsibodoktól Erdélyi Kör Horthy Miklós, Mikó Imre, Szabédi (Székely) László, Tamási Áron, Nagy István, gr. Teleki Géza, Tavaszy Sándor, Sándor Imre, Vásárhelyi János, Józan Miklós, Maksay Albert, Boga Alajos, Járosi Andor, gr. Teleki Béla, Mikó Imre, Vita Sándor, Haynal Imre, Tamási Áron, Venczel József, Jordáky Lajos, Nagy István, Szabédi László, Csifó Nagy László, Nagy Géza, Kiss Jenő, gr. Teleki Pál, Hans Friessner,
1944. szeptember 10. Gr. Teleki Béla, az Erdélyi Párt vezetője Budapesten felkeresi Lakatos Géza miniszterelnököt, hogy r ... Bővebben Budapest Erdélyi Párt Gr. Teleki Béla, Lakatos Géza, Horthy Miklós,
1944. szeptember 11. A szovjet csapatok bevonulnak Csíkszeredába. // A Csendőrség Általános Inspektorátusa 44.158. sz. ut ... Bővebben Csíkszereda, Bukarest,
1944. szeptember 12. Moszkvában a román delegáció aláírja a Szovjetunióval a román–szovjet fegyverszüneti szerződést. A s ... Bővebben Moszkva, Gyergyószentmiklós, Aurel Aldea, Vitéz Szurmay Lajos
1944. szeptember 13. A második dél-erdélyi támadás során a magyar és német csapatok elfoglalják Aradot. Heszlényi altábor ... Bővebben Arad, Székelyudvarhely Heszlényi altábornagy
1944. szeptember 14. Nagyváradon meghal Paál Árpád lapszerkesztő, a két világháború közötti korszak egyik kiemelkedő képe ... Bővebben Nagyvárad, Kolozsvár Ferenc József Tudományegyetem Paál Árpád, gr. Teleki Béla, Mikó Imre, Vita Sándor, Nagy Géza, Vásárhelyi János, Sándor Imre, Tamási Áron, dr. Miskolczy Dezső
1944. szeptember 15. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Rektori Tanácsának ülésén elhatározzák, hogy „az erdélyi ... Bővebben Sepsiszentgyörgy, Háromszék vármegye, Csík vármegye, Maros-Torda vármegye, Kolozs vármegye Ferenc József Tudományegyetem, Csendőrség Főfelügyelősége Miskolczy Dezső, Buza László, Rajty Tivadar, Haynal Imre, Balogh Ernő,Kristóf György, Gavril Olteanu
1944. szeptember 16. Kolozsváron mintegy ötven észak-erdélyi polgári és kommunista politikus, baloldali értelmiségi, form ... Bővebben Kolozsvár, Szatmárnémeti Erdélyi Magyar Tanács, Tízes Szervezet, Polgárőrség Vásárhelyi János, Járosi Andor, Jordáky Lajos, Mikó Imre, Dálnoki Veress Lajos, Balogh Edgár, Bíró Tibor
1944. szeptember 17. Hajnalban Nagysármáson a Dél-Erdélybe betört 2. magyar hadsereg és egy, a német erők hátában megjele ... Bővebben Nagysámás, Iuliu Maniu
1944. szeptember 18. A román hatóságok Nagyenyedről, Gyulafehérváról, és a környező falvakból magyar túszokat szednek öss ... Bővebben Nagyenyed, Gyulafehérvár, Tîrgu Jiu Bethlen Kollégium, Majláth Főgimnázium Vita Zsigmond, Kacsó Sándor, Szentmiklósi Ferenc, Jénáki Ferenc
1944. szeptember 20. A sepsiszentgyörgyi Desrobirea közzéteszi a Gavril Olteanu-vezette félkatonai egység felhívását, ame ... Bővebben Sepsiszentgyörgy, Gavril Olteanu
1944. szeptember 22. A szovjet–román erők visszafoglalják Aradot. Arad,
1944. szeptember 23. A Belényes melletti Magyarremetén, a visszavonuló magyarok csapatok nyomában megérkező román hadsere ... Bővebben Magyarremete, Kishalmágy, Gyanta Teodor Brîndea, Podosky István, Luby Géza, Tarnay István, Gyárfás László, Forrai Zoltán
1944. szeptember 24. A Fekete-Kőrös-menti Gyantán a 3. román hegyivadász hadosztály csapatai nyomában érkező ún. „»Someşu ... Bővebben Gyanta, Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja, Teodor Brîndea, Simó Gyula, Veress Pál, Nemes József, Jakab Sándor, ifj. Teofil Vescan, Nicolae Goldberger
1944. szeptember 25. A Román Kommunista Párt nyilvánosságra hozza kormányzási munkatervét (platform-tervezetét) és csatla ... Bővebben Román Kommunista Párt, Nemzeti Demokrata Blokk (Blocul Naţional Democrat), Nemzeti Liberális Párt, Nemzeti Parasztpárt, Romániai Szociáldemokrata Párt, Román Kommunista Párt
1944. szeptember 26. Az előző nap néhány helybeli román által Szárazajtára hívott, mintegy harminc-harmincöt fős, Olteanu ... Bővebben Szárazajta, Gyergyószentmiklós, Nagyszalonta, Nemzeti Demokrata Front (Frontul Naţional Democrat din România) Országos Demokrata Arcvonal Malinovszkij
1944. szeptember 27-e És október másodika között sorra csatlakozik az Országos Demokrata Arcvonal programjához a kommunist ... Bővebben Országos Demokrata Arcvonal, Hazafiak Szövetsége (Uniunea Patrioţilor), Ekésfront (Frontul Plugarilor), Romániai Szociáldemokrata Párt. Petru Groza
1944. szeptember 28. A szovjet csapatok bevonulnak Marosvásárhelyre. (A német–magyar csapatok két nappal korábban vonulta ... Bővebben Marosvásárhely,Nagyvárad, Torda
1944. szeptember 29. Gr. Bethlen Béla, a kelet-magyarországi hadműveleti területek kormánybiztosa hatályon kívül helyezi ... Bővebben Budapest kolozsvári Nemzeti Színház, Magyar Művelődési Ház gr. Bethlen Béla, Rakovszky Iván,
1944. szeptember 30. Marosvásárhelyen Antalffy Endre tanár és Horváth Dénes, a helyi EMGE vezetője kezdeményezésére megal ... Bővebben Marosvásárhely Magyar Demokrata Szövetség, Romániai Magyar Népi Szövetség Antalffy Endre, Horváth Dénes
1944. október 1. Temesváron a Magyar Házban (korábban az Országos Magyar Párt, majd a Magyar Népközösség székházában) ... Bővebben Temesvár Magyar Dolgozók Szövetsége
1944. október 2. Egy nagy erejű szovjet támadás Nagyvárad déli széléig jut, de a 12. honvéd tartalékhadosztály és ném ... Bővebben Nagyvárad
1944. október 4. Vincze Jánosnak, az RKP Brassó tartományi titkárának kezdeményezésére aktivizálódik a MADOSZ Kurkó G ... Bővebben Dél-Erdély, Torda Vincze János, Kurkó Gyárfás,
1944. október 6. A Magyar Dolgozók Szövetsége dél-erdélyi csoportja az október 4–5-i bukaresti tárgyalásai alapján ha ... Bővebben Nagyszalonta, Magyar Dolgozók Szövetsége
1944. október 8. Az előző napon Csíkszentdomokosra érkező, Gavril Olteanu-vezette Maniu-gárda – miután végigrabolta a ... Bővebben Csíkszentdomokos Gavril Olteanu
1944. október 9. Kolozsvárt elhagyják az utolsó csendőralakulatok, a katonaság maradék csapatai, valamint a közigazga ... Bővebben Kolozsvár Nagy József, Kovács Katona Jenő
1944. október 10. A Monitorul Oficialban megjelenik az 487. sz. törvény, amellyel létrehozzák a Felszabadított Erdélyi ... Bővebben Bukarest, Észak-Erdély, Csíkmadaras Felszabadított Erdélyi Területek Közigazgatását Irányító Kormánybiztosság (Comisariatul pentru Administrarea Regiunilor Eliberate din Transilvania) Ionel Pop, Iuliu Maniu, Gavril Olteanu
1944. október 11. Kolozsvárra bevonulnak a szovjet 27. hadsereg, és a 18. lövész hadosztály csapatai. Kolozsvár
1944. október 12. Plijev tábornok lovas-gépesített csoportjának egységei elfoglalják Nagyváradot. Orosz kiskatonák agy ... Bővebben Nagyvárad, Kolozsvár, Fejérd Országos Demokrata Arcvonal Tanácsa (Consiliul Frontul Naţional Democrat), Román Kommunista Párt, Magyar Dolgozók Szövetsége, Romániai Szociáldemokrata Párt, Egységes Szakszervezetek (Sindicatelor Unite), Ekésfront, Hazafiak Szövetsége Ujhelyi István, Corneliu Coposu
1944. október 12-15. közötti napokban Kolozsvárról a szovjet katonák – sokak szerint román feljelentések alapján – a „par ... Bővebben Kolozsvár Járosi Andor, Mikó Imre, Kiss Jenő, Faragó József, Bartha Ignác, Decsy István, Jancsó Béla, Mikecs László
1944. október 13. A szovjet katonai parancsnokság – a kommunista párt helyi képviselőinek ajánlására – kinevezi az új ... Bővebben Kolozsvár Tudor Bugnariu, Demeter János, id. Teofil Vescan, dr. Csőgör Lajos, id. Virgil Salvan, Nicolae Pojghi.
1944. október 13-16. Kolozsvárra bevonul a Bukarestből oda küldött prefektúra az adminisztrációjával, a térparancsnokság, ... Bővebben Kolozsvár, Felek, Szamosfalva Ferdinánd Király Tudományegyetem Ilie Lazăr, Makedon, Malinovszkij
1944. október 15. Az Olteanu-vezette Maniu-gárda Gyergyószentmiklóson a téglagyárban három székelyt agyonlő. A tovább ... Bővebben Gyergyószentmiklós, Nagyvárad Zajcev, Csernyikov
1944. október 16. Huszonkét tanulóval újra megnyílik a bukaresti hét osztályos magyar elemi, majd ezután a református ... Bővebben Bukarest, Észak-Erdély, Csíkmadaras Nemzeti Parasztpárt Constantin Eftimiu
1944. október 16-17. Brassóban két napos országos értekezletet tart a Magyar Dolgozók Szövetsége, melyen csak a dél-erdél ... Bővebben Brassó Magyar Dolgozók Szövetsége, Romániai Magyar Népi Szövetség (Uniunea Populară Maghiară din România) Kurkó Gyárfás, Czikó Nándor, Bányai László, Dávid Sándor, Csákány Béla
1944. október 18. Kivonul a kormányból a Romániai Szociáldemokrata Pártot és a Román Kommunista Pártot képviselő 2 min ... Bővebben Kolozsvár, Páncélcseh Romániai Szociáldemokrata Párt, Román Kommunista Párt Lucreţiu Pătrăşcanu, Teohari Georgescu, Balogh Edgár,
1944. október 19. Szétesik a Nemzeti Demokrata Blokk, mivel a Nemzeti Parasztpárt és a Nemzeti Liberális Párt elutasít ... Bővebben Földvár, Foksány Nemzeti Demokrata Blokk, Nemzeti Parasztpárt, Nemzeti Liberális Párt, Országos Demokrata Arcvonal
1944. október 20. Interjút ad Ionel Pop, Bukarestben kinevezett észak-erdélyi kormánybiztos a fővárosi Curierulnak. Eb ... Bővebben Bukarest Ionel Pop
1944. október 21. Kolozsváron a Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja, a kolozsvári szociáldemokraták, a Magyar Dolgozók Sz ... Bővebben Kolozsvár, Magyarzsombor, Egeres, Ferencbánya, Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja, Magyar Dolgozók Szövetsége, Ekésfront, Demokrata Zsidó Népközösség (Comitetul Democratic Evreesc), Egységes Szakszervezetek (Sindicatelor Unic), Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság (Comitetul Democratic din Nordul Transilvaniei) ifj. Teofil Vescan, Vintilă, Herta
1944. október 22. Brassóban megjelenik a Népi Egység első száma, az MNSZ első hivatalos napilapja. Felelős szerkesztő: ... Bővebben Brassó, Kolozsvár Magyar Dolgozók Szövetsége Kurkó Gyárfás, Csákány Béla, Szepesi Sándor, Fodor-Pataky Ádám, Kós Károly, Balogh Edgár, Soó Tamás, Sáry István
1944. október 24. Kolozs megyei Kispetriben a váralmási román csendőrök letartóztatják a református lelkészt, és egy h ... Bővebben Kispetri
1944. október 25. A 133. szovjet lövész hadosztály és a 4. román hadsereg csapatai harc nélkül bevonulnak Szatmárnémet ... Bővebben Szatmárnémeti, Nagykároly, Háromszék vármegye, Udvarhely vármegye, Csík vármegye, Maros-Torda vármegye, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Zilah, Nagyvárad Román Nemzeti Bank Ionel Pop
1944. október 27. A kolozsvári Világosságban Balogh Edgár főszerkesztő vezércikkben követeli a magyar közélet megtiszt ... Bővebben Kolozsvár Balogh Edgár,
1944. október 28. Az Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság csatlakozik az Országos Demokrata Arcvonalhoz, és – kibővülv ... Bővebben Kolozsvár Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság, Országos Demokrata Arcvonal, Hazafiak Szövetsége Népvédelmi Egyesület, Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Bizottság
1944. október 30. Bánffyhunyadon tizenegy helybeli magyar lakost gyilkolnak le a voluntárok (román önkéntesek).   ? 19 ... Bővebben Bánffyhunyad
1944. október 31. Csernyikov tábornok – egy előző napi moszkvai távirati utasításra hivatkozva – utasítja a román admi ... Bővebben Nagyvárad Csernyikov
1944. november 1. Temesváron a Déli Hírlap utódaként megjelenik a Magyar Népi Szövetség Szabad Szó c. napilapjának els ... Bővebben Temesvár Kazinczy János, Lázár József
1944. november 3. A rendőrquestor visszakíséri Nagyenyedről Gyulafehérvári székhelyére Márton Áron római katolikus püs ... Bővebben Nagyenyed, Gyulafehérvár, Márton Áron
1944. november 4. Megalakul a második Sănătescu-kormány, melyben a fontosabb tárcák még mindig a Maniu-féle Parasztpár ... Bővebben Marosvásárhely Petru Groza, Nicolae Penescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Constantin Vişoianu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Pittner Olivér, Abafáy Gusztáv.
1944. november 5. A bukaresti Rador hírügynökség közli, hogy „A Romániának megszabott fegyverszüneti feltételek végreh ... Bővebben Bukarest
1944. november 6. A tordai Cenzúrahivatal Bukarestbe küldött jelentésében arról „tájékoztatja” az illetékeseket, hogy ... Bővebben Bukarest, Kolozsvár, Nagyszeben Cenzúrahivatal, Információs Titkos Szolgálat (Servicul Secret de Informaţii)
1944. november 8. Bukarestbe érkezik Andrej J. Visinszkij szovjet külügyi népbiztoshelyettes, aki este találkozik Cons ... Bővebben Bukarest Andrej J. Visinszkij, Constantin Vişoianu
1944. november 9. A kolozsvári Világosság lapzártával ismerteti id. Teofil Vescan főispán falragaszokon közzétett 7-i ... Bővebben Kolozsvár id. Teofil Vescan
1944. november 10. Megjelenik Kurocskin őrnagy, Marosvásárhely katonai parancsnoka Ioan Bozdoc prefektus előtt, és közl ... Bővebben Marosvásárhely, Csíkszereda, Csík vármegye, Kolozsvár Kurocskin, Ioan Bozdoc, Aurel Ţeţu, Nagy István
1944. november 11. A marosvásárhelyi Magyar Demokrata Szövetség emlékiratot ad át a megye prefektusának, a „manista” Io ... Bővebben Marosvásárhely, Földvár Ioan Bozdoc
1944. november 12. A romániai Szövetséges Ellenörző Bizottság nevében Vinogradov tábornok, és Vasziljev vezérkari főnök ... Bővebben Kolozsvár, Marosvásárhely Szövetséges Ellenörző Bizottság, Kolozsvári Tízes Szervezet, Népvédelmi Egyesület, Szomszédsági Szervezet Vinogradov, Vasziljev, C. Sănătescu, Puskás Lajos, Stefan Pantea, Zsák A. József, Soós József, Ioan Oltean, Victor Groza, Antalffy Endre, Mihály József.
1944. november 14. A Monitorul Oficialban megjelenik az 575. sz. törvényrendelet, mellyel felállítják a Kisebbségügyi M ... Bővebben Brassó, Kolozsvár Kisebbségügyi Minisztériumot (Ministrul Nationalităţiilor Minoritare) Gheorghe Vlădescu-Răcoasa
1944. november 15. A bukaresti Scînteia (a Román Kommunista Párt központi napilapja) írja a Maniu-gárda vérengzéseiről: ... Bővebben Bukarest, Brassó
1944. november 16. A kormány feloszlatja az önkéntes gárdákat. ? 1945. április 7. // A bukaresti nemzeti parasztpárti ... Bővebben Bukarest, Sepsiszentgyörgy
1944. november 17. Észak-Erdélyben Maniu híveiből megalakul a Felszabadult Erdély Román Demokrata Szövetsége (Uniunea D ... Bővebben Észak-Erdély Felszabadult Erdély Román Demokrata Szövetsége (Uniunea Democrată Româna din Ardealul Eliberat) Emil Haţieganu
1944. november 19. A marosvásárhelyi Magyar Demokrata Szövetség nagygyűlésén a kommunista Simó Gyula javasolja egy, a T ... Bővebben Marosvásárhely Magyar Demokrata Szövetség Simó Gyula, Vinogradov, R. J. Malinovszkij, Sănătescu
1944. november 20. A Kolozsvári Magyar Egyetem három professzora (Zolnai Béla, Várkonyi Hildebrand és Szabó T. Attila) ... Bővebben Kolozsvár Kolozsvári Magyar Egyetem Zolnai Béla, Várkonyi Hildebrand, Szabó T. Attila
1944. november 23. Megérkezik Brassóból Kolozsvárra Bányai László, a MADOSZ egyik alapító tagja, és összehívatja a szer ... Bővebben Brassó, Kolozsvár Bányai László, Kós Károly, Fodor-Pataky Ádám
1944. november 24. A Román Kommunista Párt kolozsvári székházában közlik Puskás Lajossal, a Szomszédsági Szervezet kezd ... Bővebben Kolozsvár Román Kommunista Párt, Szomszédsági Szervezet Puskás Lajos, Nagy István
1944. november 25. Székelyudvarhelyen megjelenik a Magyar Népi Szövetség helyi szócsövének számító „Szabadság” című het ... Bővebben Székelyudvarhely Magyar Népi Szövetség
1944. november 27. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa kisebbségügyi miniszter a kolozsvári Tribuna Poporului-nak adott interjújá ... Bővebben Gheorghe Vlădescu-Răcoasa
1944. december 1. Kolozsváron „Észak-Erdély ügyeinek intézése” céljából megalakul az ODA Észak-Erdélyi Központi (Legfe ... Bővebben Kolozsvár, Csík vármegye, Udvarhely vármegye, Marosvásárhely, ODA Észak-Erdélyi Központi (Legfelsőbb) Tanácsadó Testülete id. Teofil Vescan, Szabédi László
1944. december 2. Megbukik a második Sănătescu-kormány.   ¬ 1944. november 4.
1944. december 4. Megjelenik a kolozsvári Erdély, a Romániai Szociáldemokrata Párt Magyar Bizottságának hetilapja. (19 ... Bővebben Kolozsvár Raffay István, Lakatos István
1944. december 6. Megalakul Nicolae Rădescu tábornok kormánya (korábban vezérkari főnök volt). A kormányfő magának tar ... Bővebben Nicolae Rădescu, Teohari Georgescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Negulescu
1944. december 8. A marosvásárhelyi Szabad Szóban egy maroshévizi szemtanú beszámol az ottani közállapotokról: a „mani ... Bővebben Marosvásárhely, Maroshévíz
1944. december 10. A december 4-i bukaresti România Liberă nyomán a kolozsvári Világosság (négy nappal később pedig a t ... Bővebben Bukarest, Kolozsvár, Temesvár
1944. december 14. A minisztertanács elfogadja a Temesváron létesítendő egyetem (későbbi nevén Nyugati Egyetem – Univer ... Bővebben Temesvár Nyugati Egyetem – Universităţii de Vest
1944. december 17. Soó Tamás, Gyüjtő Sándor, Imreh István és Derzsi Ernő (60 taggal) megalapítják a Munkások Általános ... Bővebben Munkások Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezete Soó Tamás, Gyüjtő Sándor, Imreh István, Derzsi Ernő
1944. december 19. A Monitorul Oficialban megjelenik a 641. sz. törvény, miszerint eltörlik a „faji törvényhozás” törvé ... Bővebben
1944. december 20. Kolozsvárról a Romániai Szociáldemokrata Párt Magyar Bizottsága levelet ír az RSzDP Központi Végreha ... Bővebben Kolozsvár Romániai Szociáldemokrata Párt Magyar Bizottsága Lakatos István
1944. december 27. Kolozsváron a város elfoglalása utáni első (tisztújító) közgyűlését tartja az Erdélyi Magyar Kulturá ... Bővebben Kolozsváron Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület Sándor József, Tavaszy Sándor, Nagy István, Balogh Edgár, id. Teofil Vescan, Vasile Pogăceanu
1944. december 28. Megszervezik a kolozsvári Magyar Tankerületi Főigazgatóságot, melynek élére Hadházy Sándor kerül. 19 ... Bővebben Kolozsvár, Észak-Erdély Magyar Tankerületi Főigazgatóság, Kolozsvári Magyar Egyetem Hadházy Sándor, Vasile Pogăceanu
1944. az év folyamán megjelenik a Modern orosz elbeszélők c. kötet, Nagy Lajos A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyr ... Bővebben Nagy Lajos, Szenczei László
1945. január 1. A marosvásárhelyi Szabad Szó első számában megjelent székelyföldi helyszíni beszámolóból kiderül, ho ... Bővebben Marosvásárhely, Gyergyóditró, Észak-Erdély Demeter Béla,
1945. január 1-6. Szatmárnémetiből és környékéről több ezer német származású (sváb) polgári lakost szovjet kényszermun ... Bővebben Szatmárnémeti, Érmellék, Érmindszent, Érszentkirály, Tasnád dr. Czumbel Lajos, dr. Mellau Ferenc, dr. Gruber Ernő, Szeibel János, Láng Lajos, Lengyel László, dr. Semptey Gellért, Simon Károly ferences szerzetesek.
1945. január 3. Majláthfalván (Temes megye) több mint ötven helybéli MNSz-tagot tartóztat le a román csendőrség. (Az ... Bővebben Majltáthfalva,
1945. január 5. A Monitorul Oficialban megjelenik a 7/1945. sz. törvény a Nemzetiségi-Kisebbségi Minisztérium felépí ... Bővebben Nemzetiségi-Kisebbségi Minisztérium
1945. január 11. Budapesten a nyilasok agyonlövik Ligeti Ernő (1891–1945) jeles erdélyi írót, újságírót, az 1919–1940 ... Bővebben Budapest Ligeti Ernő
1945. január 15. Rădescu tábornok, az új kormányfő, követeli belügyminiszterhelyettestől, Teohari Georgescutól, hogy ... Bővebben Kolozsvár Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Központi Tanácsadó Testület Rădescu, Teohari Georgescu
1945. január 16. Bukarestben aláírják azt a szovjet–román egyezményt, amelyben rögzítik, hogy háborús jóvátétel fejéb ... Bővebben Bukarest
1945. január 18. Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán 100/1945. sz. átiratával 29 „antidemokratikus, sovén, fasiszt ... Bővebben Kolozs megye Vasile Pogăceanu, Bónis György, dr. Móritz Dénes, dr. Gyergyai Árpád
1945. január 19. Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán rendeleti úton felfüggeszti a Kolozsvári Magyar Egyetem és a ... Bővebben Kolozsvár Kolozsvári Magyar Egyetem, Mezőgazdasági Főiskola Vasile Pogăceanu, Farkas Árpád, Dr. Csőgör Lajos, ifj. Teofil Vescan
1945. január 21. Megjelennek az 50. és 51. sz. törvényrendeletek, a háborús bűnösök és a hadivagyonok felkutatásáról. ... Bővebben
1945. január 22. A szovjet katonák a Szatmár megyei Beréből 16 református magyar férfit, mint „partizánt” elhurcolnak ... Bővebben Bere, Krasznabéltek, Sándorfalva
1945. január 24-e és február 1-je között a kolozsvári („harmadikutas” irányzatot követő) Magyar Demokrata Egyetemi és ... Bővebben Kolozsvár, Maros-Torda vármegye, Marosvásárhely Magyar Demokrata Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, Országos Demokrata Arcvonal
1945. január 25. A bukaresti Maniu-párti Dreptatea követeli az észak-erdélyi „háborús bűnösök” megbüntetését. (Az egy ... Bővebben Bukarest, Gyalu
1945. január 28. „Egyesülési” nagygyűlést tartanak Máramarosszigeten. (Január közepén Máramarosszigetet és a környező ... Bővebben Máramarossziget, Máramaros vármegye Iván Odovicsuk, Ny. Sz. Hruscsov
1945. január 26-30. Bukarestben kongresszust tartanak az Egyesült Szakszervezetek. Megalapítják a Általános Szakszerveze ... Bővebben Bukarest, Egyesült Szakszervezet, Általános Szakszervezeti Szövetség, Szenkovits Sándor, Gheorghe Apostol, Lakatos István, Jordáky Lajos
1945. február 2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület választmányi ülésén az addigi elnök (az EMKE alapító tagja ... Bővebben Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sándor József, Balogh Edgár
1945. február 4. A kolozsvári Világosság interjút közöl Gheorghe Vlădescu-Răcoasa kisebbségügyi miniszterrel. Ebben a ... Bővebben Kolozsvár Gheorghe Vlădescu-Răcoasa
1945. február 6. Kolozsváron ifj. Teofil Vescan, a Román Kommunista Párt észak-erdélyi megbízottja kezdeményezésére é ... Bővebben Kolozsvár, Balázsfalva, Nagyszeben, Nagyvárad ifj. Teofil Vescan, Jordáky Lajos, Victor Pop, Iulian Chitta, Csiky Gyula, dr. Pelle János, Ványai Károly
1945. február 7. A Monitorul Oficialban megjelenik a 86/1945. sz. törvény, a „Nemzetiségi Statútum”. (A sokat bírált ... Bővebben Kolozsvár Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Központi Tanácsadó Testülete Jordáky Lajos, Bruder Ferenc, ifj. Teofil Vescan
1945. február 10. A Monitorul Oficialban megjelenik a 91. sz. törvény a Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunuril ... Bővebben Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (CASBI), az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Ellenőrző Pénztár
1945. február 12-14. A kolozsvári Városházán ülésezik „Észak-Erdély parlamentje”, az ODA észak-erdélyi konferenciája, mel ... Bővebben Kolozsvár, Uzon ODA Észak-Erdélyi Központi Végrehajtó Bizottsága Venczel József, ifj. Teofil Vescan, Jordáky Lajos, Lakatos István, Nicolae Moldoveanu, Balogh Edgár, Bruder Ferenc, Demeter János, Tudor Bugnariu, Vasile Pogăceanu, Neumann Jenő, Goldberger Miklós
1945. február 13. Bukarestben – kommunista források szerint – félmillióan tüntetnek egy Országos Demokrata Arcvonal-ve ... Bővebben Bukarest Országos Demokrata Arcvonal Ana Pauker
1945. február 23. A kolozsvári magyar egyetem szakszervezeti bizalmijai emlékiratban többek közt kérik a „hatos bizott ... Bővebben Kolozsvár
1945. február 24. Temesváron 35 ezer, Marosvásárhelyen 10 ezer, Brassóban 35 ezer ember tüntet az Országos Demokrata A ... Bővebben Temesvár, Marosvásárhely, Brassó Országos Demokrata Arcvonal Petru Groza
1945. február 27. Bukarestbe érkezik Andrej J. Visinszkij szovjet külügyi népbiztoshelyettes. Este kihallgatáson vesz ... Bővebben Bukarest Andrej J. Visinszkij, Mihály király, Rădescu, Petru Groza, Barbu Ştirbeyt,
1945. február 28. Lemond Nicolae Rădescu tábornok, majd az angol misszióra menekül. (1946. június 15-én titokban egy a ... Bővebben Kolozsvár Nicolae Rădescu,
1945. március 4. Kolozsváron négy turistaegyesület: a Munkás Testedző Egyesület turista szakosztálya, a Gyopár Turist ... Bővebben Kolozsvár Munkás Testedző Egyesület, Gyopár Turista Egyesület, Aurora Turista Egyesület, Erdélyi Népi Kárpát Egyesület, Magyar Népi Szövetség Vámszer Géza
1945. március 5. Kolozsváron többezres tüntetés zajlik az Országos Demokrata Arcvonal-vezette kormány és Petru Groza ... Bővebben Kolozsvár Országos Demokrata Arcvonal Petru Groza
1945. március 6. Mihály király Visinszkij követelésére kinevezi Petru Grozát miniszterelnöknek. (Mihály először vissz ... Bővebben Mihály király, Visinszkij, Petru Groza, Iuliu Maniu, Constantin (Dinu) Brătianu, Gheorghe Tătărescu, Constantin Vasiliu-Răşcanu, Teohari Georgescu, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa
1945. március 7. Petru Groza táviratban kéri Sztálint, hogy ismét kiterjeszthessék a román közigazgatást Észak-Erdély ... Bővebben Petru Groza, Sztálin
1945. március 8. Kolozsváron megjelenik az Erdélyi Szikra a Kommunisták Romániai Pártja Észak-Erdélyi Tartományi Bizo ... Bővebben Kolozsvár Kommunisták Romániai Pártja Észak-Erdélyi Tartományi Bizottsága Nagy István, ifj. Teofil Vescan, Berde Mária
1945. március 9. Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán – a „hatos bizottság” javaslatára hivatkozva – rendeletet ad ... Bővebben Kolozsvár Vasile Pogăceanu, Balogh Edgár, Demeter János, Gunda Béla, dr. Klimkó Dezső, dr. Ludány György, László Gyula, Szász István, dr. Obál Ferenc, Benedek István, Benedek Marcell
1945. március 9-13. A román közigazgatást fokozatosan kiterjesztik Észak-Erdély területére. (A közigazgatás románosítása ... Bővebben Észak-Erdély
1945. március 13. Kolozsváron tartja meg a kormány kihelyezett minisztertanácsi ülését. Az ezt követő hatvanezres nagy ... Bővebben Kolozsvár Mihály király, Andrej J. Visinszkij, Wolf Sándor, Gheorghe Urzica, Solomon Sabin, Pásztai Géza, Bruder Ferenc, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Demeter János, Petru Groza
1945. március 15. Kolozsváron megnyílik az 1848–49-es Ereklyemúzeum. (Az anyagot Kiss Jenő és Bözödi György gyűjtötte ... Bővebben Kolozsvár, Marosvásárhely Ereklyemúzeum Kiss Jenő, Bözödi György
1945. március 18. Marosvásárhelyen a román állambiztonság letartóztatja a városba gyanútlanul visszatért Májay Ference ... Bővebben Marosvásárhely Májay Ferenc
1945. március 19. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa nemzetiségügyi államtitkár Kurkó Gyárfás és Bányai László kíséretében megl ... Bővebben Földvár, Hídvég Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Kurkó Gyárfás, Bányai László
1945. március 23. A Monitorul Oficialban közzéteszik a 187. sz. „földbirtokrendezési” törvényt. A földreform értelmébe ... Bővebben
1945. március 29. A zalaegerszegi pályaudvaron egy szovjet légitámadás következtében megsemmisül a sepsiszentgyörgyi S ... Bővebben Zalaegerszeg Székely Nemzeti Múzeum Herepei János
1945. március 29-31. Bukarestben tartják Teohari Georgescu belügyminiszter résztvételével az „észak-erdélyi megyefőnökök ... Bővebben Bukarest Teohari Georgescu, Vasile Pogăceanu, Virgil Ceaclan, Ştefan Andruţa (Anderco?), Victor Groza, Virgil Câmpianu, Valentin Buda (Romulus Moldovan?), Ştefan Pop, Bálint Mihály, Demeter András, Szilágyi Ignác, Ion Chitta
1945. március 30. A Monitorul Oficialban közzéteszik a közalkalmazottak sorainak megtisztításáról rendelkező 217. sz. ... Bővebben Argay György, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa
1945. március 31. A Monitorul Oficialban közzétett törvényrendelet kibővíti a Nemzetiségügyi Államtitkárság („alminisz ... Bővebben Nemzetiségügyi Államtitkárság
1945. április 1. Brassóban a Magyar Népi Szövetség megkezdi országos kongresszusának, valamint az észak- és dél-erdél ... Bővebben Brassó Magyar Népi Szövetség Kurkó Gyárfás, Hantos Gyula, Martonyi János, Cseke Vilmos
1945. április 4. A Monitorul Oficial közli a 261. sz. állampolgársági törvényt. Az 1. szakasz csak azoknak ismeri el ... Bővebben
1945. április 5. A Monitorul Oficialban megjelenik a CASBI 3822. sz. végrehajtási utasítása. Ez felállítja a „vélelme ... Bővebben
1945. április 8. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa bejelenti, hogy megkezdik a tîrgu-jiu-i és a sloboziai internálótáborban r ... Bővebben Tîrgu-Jiu, Slobozia Gheorghe Vlădescu-Răcoasa
1945. április 10. Kolozsvárott nyolc magyar író elhatározza, hogy megalapítanak egy magyar írószövetséget és beindítan ... Bővebben Kolozsvár Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Nagy István, Szabédi László, Szentimrei Jenő
1945. április 16. Megnyílik az 1943-ban bezáratott nagyenyedi Bethlen-kollégium. Nagyenyed Bethlen-kollégium
1945. április 16-17. Kolozsváron Aurel Potop nemzetnevelésügyi államtitkár és Luka László/Vasile Luca, az Országos Demokr ... Bővebben Nagyszeben, Kolozsvár I. Ferdinánd Király Egyetem, Ferenc József Tudományegyetem Aurel Potop, Luka László/Vasile Luca, Balogh Ernő, Pásztai Géza, dr. Csőgör Lajos, Jordáky Lajos, Emil Petrovici, ifj. Teofil Vescan, David Prodan, Alexandru Roşca
1945. április 18. A Monitorul Oficialban közzéteszik a 294. sz. törvényrendeletet az észak-erdélyi ítélőtáblák felállí ... Bővebben Kolozsvár
1945. április 19. Nagyváradon meghal Betegh Miklós (1868–1945), aki 1910–14 között Torda-Aranyos vármegye főispánja vo ... Bővebben Nagyvárad, Dicsőszentmárton Betegh Miklós
1945. április 20. Megjelenik az Erdélyi Gazda, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület havi lapjának 1945/1–3 összevont ... Bővebben Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület Kós Balázs, Kakassy Endre,
1945. április 24. A Monitorul Oficialban megjelenik a 312. törvényrendelet, a háborús bűnösök és az ország katasztrófá ... Bővebben
1945. április 25. Bukarestben tovább folytatódtak a tárgyalások a kolozsvári magyar egyetem kérdésében. Az Észak-Erdél ... Bővebben Bukarest, Kolozsvár Vescan, Voitec, Demeter János, Venczel József, Nagy Géza, Miskolczy Dezső, Jordáky Lajos, György Lajos, Jancsó Elemér, Buza László, Demeter János, Balogh Ernő, Dezső Lóránd, Veress Ferenc, Csőgör Lajos, Lakatos István
1945. április 30. Újabb delegáció (Kurkó Gyárfás, az MNSz elnöke, Czikó Nándor, a nemzetiségügyi minisztérium tanácsos ... Bővebben Bukarest Kurkó Gyárfás, Czikó Nándor, Demeter János, Nagy Géza, Venczel József, Ştefan Voitec, Aurel Potop, Petru Groza, Dr. Csőgör Lajos,
1945. április utolsó hetében A Munkások Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezete mintájára megalakul Székelyudvarhelyen az „ Udv ... Bővebben Székelyudvarhely, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagybánya Munkások Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezete, Udvarhelyi Munkások Gazdasági és Ipari Szövetkezete Bokor Zoltán,
1945. május 2. A brassói katonai törvényszék ítéletet hirdet a Maniu-gárda tagjainak perében. A szárazajtai, csíksz ... Bővebben Brassó Gavrilă Olteanu
1945. május 5. Hirsch Dezső, bukaresti magyar diplomata információi szerint a román rendőri szervek ettől a naptól ... Bővebben Hirsch Dezső
1945. május 6-13. Kolozsváron tartják az MNSZ első kongresszusát. A szövetségnek ekkor mintegy háromszáznyolcvannyolce ... Bővebben Kolozsvár, Déva MNSz Luka László/Vasile Luca, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, ifj. Teofil Vescan, Kurkó Gyárfás, Csákány Béla, Petru Groza,
1945. május 13. Megalakul a Romániai Magyar Írószövetség, más néven Romániai Magyar Írók Szövetsége (Asociaţia Scrii ... Bővebben Romániai Magyar Írók Szövetsége (Asociaţia Scriitorilor Maghiar din România) Nagy István, Szabédi László
1945. május 29. A Monitorul Oficialban közzéteszik a 406. sz. törvény, mely elrendeli, hogy az Észak-Erdélyből 1940- ... Bővebben I. Ferdinánd Király Tudományegyetem
1945. május 31. Kolozsvárott az MNSz és az RSzDP Magyar Bizottsága által összehívott tömeggyűlés tiltakozik a magyar ... Bővebben Kolozsvár, Marosvásárhely, Bukarest, Balogh Edgár, Gunda Béla, Szabó T. Attila, Nagy Géza, dr. Csőgör Lajos, Bányai László
1945. június 1. Kolozsváron – a magyarországi Győrffy-kollégium mintájára – megalakul a Móricz Zsigmond Népi Kollégi ... Bővebben Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem László Gyula, Imreh István, Faragó József, (Katona) Szabó István, Erdei Ferenc, Illyés Gyula, Bözödi György
1945. június 2. Csőgör Lajos, mint a magyar egyetem egyik szervezője tárgyal Bukarestben Ştefan Voitec nemzetnevelés ... Bővebben Bukarest Csőgör Lajos, Ştefan Voitec, Aurel Potop, Demeter Jánost, Jancsó Elemért
1945. június 3. A Kolozsvári Magyar Tudományegyetem Rektori Tanácsa értekezletet tart, melyen kénytelenek megállapít ... Bővebben Kolozsvár, Arad Kolozsvári Magyar Tudományegyetem
1945. június 3-4. Az egyetemi alkalmazottak szakszervezete gyűlést tart a magyar egyetem ügyében. Az itt felszólaló Hu ... Bővebben Huhn Nándor, Bányai László,
1945. június 5. ”Saját kérésére” fölmentik tisztségéből Tudor Bugnariut, Kolozsvár 1944. október 11. után kinevezett ... Bővebben Tudor Bugnariut, Gheorghe Chiciudean, Demeter János, Dán István, dr. Csőgör Lajos, Demeter János, Jancsó Elemér
1945. június 7. Kilencvenhároméves korában Kolozsváron meghal Pákéi Sándor József, az Erdélyi Magyar Közművelődési E ... Bővebben Kolozsvár Pákéi Sándor József, Balogh Edgár,
1945. június 10-13. Bukarestben a magyar és román egyetemek vezetői megbeszéléseket tartanak a vitás kérdésekről. A magy ... Bővebben Bukarest, Marosvásárhely Emil Petrovici
1945. június 13. Erdélyi körútja során Kolozsváron, a Diákházban Lucreţiu Pătrăşcanu igazságügyi miniszter előadást t ... Bővebben Kolozsvár Lucreţiu Pătrăşcanu,
1945. június 15. Kolozsváron az Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottsága gyűlést tart az Orszá ... Bővebben Kolozsvár Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottsága Luka László/Vasile Luca
1945. június 17. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottsága nevében Kurkó Gyárfás adakozásra szólítja fel Erdély magyar t ... Bővebben Kolozsvár, Kurkó Gyárfás, Márton Áron, Teohari Georgescu
1945. június 18. Az eredménytelen tárgyalások ellenére megjelenik a román egyetemi átvételi bizottság, hogy kezdetét ... Bővebben Ferenc József Tudományegyetem Groza, Voitec
1945. június 21. A Magyar Népi Szövetség vezetősége újabb feljegyzést juttat el a kormányhoz, mivel az 1944. szeptemb ... Bővebben Magyar Népi Szövetség
1945. június 22. László Domokos, a Haladó Ifjúság (baloldali ifjúsági szervezet) vezetője, a marosvásárhelyi tanítóké ... Bővebben Marosvásárhely, Kolozsvár László Domokos, Avram Bunaciu
1945. június 23. Megjelenik a belügyminiszter 8626. sz. rendelete egyes észak-erdélyi polgármesterek kinevezéséről. ( ... Bővebben Nagyszalonta, Nagyvárad, Bánffyhunyad, Zilah, Nagybánya, Felsőbánya, Nagykároly, Szatmárnémeti, Szováta, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Kolozsvár, Szamosújvár, Dés
1945. június 26. Constantin Burducea vallásügyi miniszter írásbeli felhívást intéz az erdélyi református egyházkerüle ... Bővebben Constantin Burducea
1945. július 3. Bukaresti tudósítások szerint a belügyminiszter újabb rendelete értelmében román állampolgár csak út ... Bővebben Bukarest
1945. július 6. Bukaresti a minisztertanács döntést hoz arról, hogy a magyar egyetem orvostudományi karának Marosvás ... Bővebben Bukarest, Marosvásárhely
1945. július 11. A Monitorul Oficialban megjelenik az igazságügyminiszter 526. sz. törvényerejű rendelete, mely szeri ... Bővebben Avram Bunaciu
1945. július 13. Megalakul a Magyar Népi Szövetség gazdasági ügyosztálya. A központi iroda titkára Endre Károly közga ... Bővebben Magyar Népi Szövetség, Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület Endre Károly,
1945. július 16. A nemzetnevelésügyi miniszérium államtitkára, Aurel Potop 169.049. sz. határozatával elrendeli, hogy ... Bővebben Ferenc József Tudományegyetem, Kolozsvári Felsőfokú Kereskedelmi és Ipari Iskola, Bolyai Tudományegyetem Aurel Potop,
1945. július 17. Kós Károly memorandumot nyújt be a Magyar Népi Szövetség mezőgazdasági és iskolai bizottságához, a m ... Bővebben Magyar Népi Szövetség Kós Károly
1945. július 20. A bukaresti rádió ismerteti azt a belügyminiszteri rendeletet, miszerint a közintézményekre csak a r ... Bővebben Bukarest, Sepsiszentgyörgy Teohari Georgescu
1945. július 22. Marosvásárhelyen közgyűlést tart a Szövetség Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központja. (Januárban h ... Bővebben Marosvásárhely Szövetség Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központja Lakatos István, György Endre,
1945. július 23. Megjelenik a 2280. sz. katonai közkegyelmi rendelet, mely az Antonescu-rezsim alatti kényszermunka e ... Bővebben
1945. augusztus 5-9. Kolozsváron országos tanügyi értekezletet tartanak, melyen felmérik, hol, mennyi magyar iskolára van ... Bővebben Kolozsvár
1945. augusztus 6. A Monitorul Oficialban – a nemzetiségi statútum végrehajtási utasításaként, illetve módosításaként – ... Bővebben
1945. augusztus 7. Ismeretlen tettesek Nagyváradon ledöntik Tisza Kálmán szobrát. Nagyvárad
1945. augusztus 10. Soviniszta románok letépik Dicsőszentmártonban az összes, a Petőfi Hét alkalmából kifüggesztett Pető ... Bővebben Dicsőszentmárton, Kolozsvár
1945. augusztus 13. A Monitorul Oficial közli az áprilisi állampolgársági törvény új végrehajtási utasítását: elveszítet ... Bővebben
1945. augusztus 14. A Monitorul Oficial közli a 645. sz. ún. „visszaperlési” törvényt. (Az 1944 augusztus 30. és 1944. o ... Bővebben
1945. augusztus 15. A Magyar Népi Szövetség emlékiratban fordul Traian Săvulescu földművelésügyi miniszterhez a földoszt ... Bővebben Magyar Népi Szövetsé Traian Săvulescu
1945. augusztus 19. Mihály király – az angolszász nagyhatalmak támogatásában bízva – felszólítja Petru Grozát, hogy mond ... Bővebben Mihály király, Petru Groza
1945. augusztus 19-31.