Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek
1918. április 8. Az Osztrák–Magyar Monarchia nemzetiségei római kongresszusukon kimondták, hogy nem akarnak továbbra ... Bővebben OsztrákMagyar Monarchia, Róma
1918. április 28. Ungváron megalakult a Szociális Misszió Társulat. Elnök: Farkas Edit. Farkas Edit Szociális Misszió Társulat Ungvár
1918. április A Nyikolaj Pacsuta vezette amerikai kárpátorosz szervezet memorandumot juttatott el Robert Lensinghe ... Bővebben Nyikolaj Pacsuta, Robert Lensing, T. G. Masaryk Amerikai Kárpátorosz Szervezet USA, Ruszinföld, Galícia, Bukovina, Csehszlovák Köztársaság, Pittsburgh
1918. május 3. A katonaság óvatlansága következében kigyulladt és leégett a beregszászi református templom. A haran ... Bővebben (Baktay) Egry Ferenc beregszászi református egyháztanács Beregszász, Kisgejőc
1918. május 8. Técsőn meghalt Hollósy Simon festőművész. Hollósy Simon Técső
1918. május 29. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya támogatólag tudomásul vette a római nemzetiségi kongresszus ha ... Bővebben USA, Róma
1918. május 30. T. G. Masaryk Pittsburgh-ben nyilatkozott a csehszlovák egységről. T. G. Masaryk Pittsburgh
1918. június 28. Ungvár képviselőtestülete Hamuth Jánost választotta városi tanácsossá Korláth Endre helyébe, aki Ung ... Bővebben Hamuth János, Korláth Endre Ungvár, Ung megye
1918. június 29-én Franciaország, augusztus 9-én Anglia, szeptember 3-án az USA elismerte harcoló félnek az 1916. febru ... Bővebben Csehszlovák Nemzeti Tanács Franciaorszáh, Anglia, USA
1918. július 23. Az egyesült államokbeli Homesteadben két ruszin görög katolikus szervezet egyesülésével megalakult a ... Bővebben Nyikolaj Csopej, Gregory Zhatkovych Ruszinok Amerikai Néptanácsa (American National Council of Ruthenians) USA, Homestead,
1918. szeptember 15. Románok, csehek, szlovákok, lengyelek, ruszinok és délszlávok közös kongresszust tartottak New Yorkb ... Bővebben New York
1918. október 4. Burián István, a monarchia külügyminisztere jegyzékben fordult az USA elnökéhez, melyben azonnali fe ... Bővebben Burián István, W. Wilson, Andrássy Gyula, OsztrákMagyar Monarchia, USA,
1918. október 8. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt kiáltványban követelte a magyarországi nemzetek önrendelkezési ... Bővebben Magyarországi Szociáldemokrata Párt
1918. október 14. Genfben T. G. Masaryk elnökletével megalakult a cseh emigráns kormány. T. G. Masaryk Cseh Emigráns Kormány Genf
1918. október 18-án T. G. Masaryk Pittsburgh-ben kiadta a Csehszlovák Függetlenségi Nyilatkozatot. T. G. Masaryk Pittsburgh
1918. október 21-22. Washingtonban W. Wilson amerikai elnök fogadta a Ruszinok Amerikai Néptanácsának küldöttségét. Tárg ... Bővebben W. Wilson, Gregory Zhatkovych Ruszinok Amerikai Néptanácsa (American National Council of Ruthenians) Washington
1918. október 23. A Ruszinok Amerikai Néptanácsa tagja lett a Közép-Európai Demokratikus Szövetségnek (Mid-European De ... Bővebben T. G. Masaryk Ruszinok Amerikai Néptanácsa (American National Council of Ruthenians), Közép-Európai Demokratikus Szövetség (Mid-European Democratic Union)
1918. október 24-26. Philadelphiában a Ruszinok Amerikai Néptanácsa nevében G. Zhatkovych aláírta a független közép-európ ... Bővebben G. Zhatkovych, T. G. Masaryk Ruszinok Amerikai Néptanácsa (American National Council of Ruthenians) Philadelphia, Közép-Európa
1918. október 26-án Turócszentmártonban megalakult a Szlovák Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága. Szlovák Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága Turócszentmárton
1918. október 28-án a prágai Nemzeti Bizottság (1918. július 13-án alakult) a csehszlovák állam kormányává nyilvánította ... Bővebben T. G. Masaryk, E. Beneš prágai Nemzeti Bizottság Prága, Csehszlovákia
1918. október 30. Turócszentmártonban szlovák értelmiségiek és politikusok deklarálták, hogy támogatják a csehszlovák ... Bővebben Turócszentmárton
1918. október 31. Magyarországon győzött az őszirózsás forradalom. Károlyi Mihály lett a miniszterelnök (az október 2 ... Bővebben Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, Berzeviczy István, Gáti József, Flach Jakab, Guttman Sándor, Hámos Aladár, Juhász János, Kavasch Ernő, Lám Elemér, Minay István, Németh Imre, Reisman Henrik, Rozgonyi József, Spoganics József, Szabó Zoltán, Szőke Andor, Tahy Endre, Magyar Bálint, H. Kiss Géza, Nagy József, Zombory Dezső, Gulovics Tivadar, Avgusztin Volosin, Julij Hadzsega Magyar Nemzeti Tanács, Ungvári Nemzeti Tanács Magyarország
1918. november 2. Északkelet-felvidéken győzött „a polgári demokratikus forradalom”. ~ A Károlyi-kormány kiáltványt te ... Bővebben Károlyi Mihály Népszövetség ÉszakkeletFelvidék, Európa
1918. november 3. Népgyűlésen Beregszász „polgársága, munkássága és katonái” csatlakoztak a Magyar Nemzeti Tanácshoz é ... Bővebben Holchman Károly Magyar Nemzeti Tanács, Beregszászi Nemzeti Tanács Beregszász
1918. november 4-én (az 1918. november 3-i padovai szerződés értelmében) Magyarország számára véget ért a világháború. A ... Bővebben Padova, Magyarország, Ausztria, OsztrákMagyar Monarchia
1918. november 5. Az Ungvári Nemzeti Tanácson belül megalakult a végrehajtó hatalmat gyakorló népkormány és a nemzetőr ... Bővebben Ungvári Nemzeti Tanács népkormánya, Ungvári Nemzeti Tanács nemzetőrsége Ungvár, Ung vármegye
1918. november 6. Papp Antal görög katolikus püspök kezdeményezésére Ungváron megalakult a Magyarországi Rutének Népta ... Bővebben Papp Antal, Szabó Simon, Avgusztin Volosin Magyarországi Rutének Néptanácsa Ungvár, Magyarország
1918. november 8. Szolyván megalakult a Kárpáti Ruszin Néptanács. ~ Kőrösmezőn a település és a környező falvak lakói ... Bővebben Kárpáti Ruszin Néptanács, Hucul Néptanács (Jaszinyai [Kőrösmezei] Ukrán Néptanács, Máramarosi Néptanács, Hucul Néptanács sztanyiszlavi képviselete Szolyva, Kőrösmező, Huculföld, Ukrajna, Budapest, Máramarossziget, Sztanyiszlav
1918. november 11. Németország a campagne-i erdőben aláírta a kapitulációt, ezzel véget ért az első világháború. Bővebben Németország, Campagne-i erdő
1918. november 12. A Ruszinok Amerikai Néptanácsa Scrantonban megszavazta az ősi ruszin területek – Szepes, Sáros, Zemp ... Bővebben Ruszinok Amerikai Néptanácsa Scranton, Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj, Gömör, Borsod, Ung, Ugocsa, Bereg, Máramaros, Csehszlovákia
1918. november 13. Gregory Zhatkovych Washingtonban átadta T. G. Masaryknak a scrantoni kongresszus jegyzőkönyvét. ® 19 ... Bővebben Gregory Zhatkovych, T. G. Masaryk, IV. Károly Washington, Scranton, Eckartsau, Belgrád, Felvidék, Csehszlovákia
1918. november 14. Prágában megnyílt a csehszlovák nemzetgyűlés, kikiáltotta a Csehszlovák Köztársaságot, elfogadta az ... Bővebben Thomas Garrigue Masaryk, Karel Kramař, Eduard Beneš Prága, Csehszlovák Köztársaság
1918. november 15. G. Zhatkovych külön levélben értesítette W. Wilson amerikai elnököt és R. Lensing külügyminisztert a ... Bővebben G. Zhatkovych, W. Wilson, R. Lensing USA, Scranton
1918. november 16. Budapesten az országházban a Nemzeti Tanács bejelentette a Magyar Köztársaság megalakulását. - 1919. ... Bővebben Nemzeti Tanács Budapest, Magyar Köztársaság
1918. november 17. Ungváron megalakult az Ung Megyei Nemzeti Szociáldemokrata Párt. Elnök: Gaar Iván. Társelnökök: Egry ... Bővebben Gaar Iván, Egry Ferenc, Flach Jakab, Bobulszky Antal, Szántó István, Rácz Pál, Juszkó János, Bánó József, Szabó Oresz, Kutkafalvy József, Volenszky Kálmán, Illés Andor Ung Megyei Nemzeti Szociáldemokrata Párt, ungvári Nemzetközi Szociáldemokrata Párt, Magyarországi Rutének Néptanácsa Ungvár, Magyarország, Ung megye, Bereg megye, Ugocsa megye, Máramaros megye
1918. november 24. A Keleti Szlovák Nemzeti Tanács eperjesi nagygyűlése elvetette a csehszlovák államhoz való csatlakoz ... Bővebben Keleti Szlovák Nemzeti Tanács, Kommunisták Magyarországi Pártja Eperjes, Csehszlovákia, Magyarország
1918. november 27. Ferdinand Vix alezredes vezetésével megérkezett Budapestre az antant katonai missziója. - 1918. dece ... Bővebben Ferdinand Vix Budapest
1918. november 28. Ungváron megalakult a Nevelőmunkások Országos Szövetségének Ung Megyei Szervezete. Elnök: Sabján Ján ... Bővebben Sabján János, Zseltvay Viktor, Bondiné Lendvay Vilma, Gresz József, Rácz Pál, Avgusztin Stefán, Pap János Nevelőmunkások Országos Szövetségének Ung Megyei Szervezete, Magyar Nemzeti Tanács, Magyarországi Rutének Néptanácsa, Magyarországi Rutének Néptanácsának ungvári városi szervezete, Ungvári Agyagipari Szakiskola Ungvár
1918. november Új pártok alakultak: Beregszászi Polgári Radikális Párt, elnök: Polchy István, Ungvári Polgári Radik ... Bővebben Polchy István, Reisman Henrik Beregszászi Polgári Radikális Párt, Ungvári Polgári Radikális Párt Beregszász, Ungvár
1918. december 1. A magyar kormány Szabó Oreszt ungi kormánybiztost „a magyarországi rutén nemzet önrendelkezési joga ... Bővebben Szabó Oresz, Legeza Pál Magyarország, Máramaros vármegye, Ugocsa vármegye, Bereg vármegye, Ung vármegye, Zemplén vármegye, Sáros vármegye, Szepes vármegye, Abaúj-Torna vármegye, Budapest
1918. december 3-án Ferdinand Vix alezredes, az antanthatalmak budapesti katonai missziójának vezetője jegyzékben szólít ... Bővebben Ferdinand Vix, Károlyi Mihály Magyarország, Felvidék
1918. december 6-án a magyar és a csehszlovák fél megállapodott az ún. Bartha–Hodža-féle demarkációs vonalban. Bővebben
1918. december 10. Budapesten tanácskoztak a ruszinok képviselőivel a Ruszka Krajna autonómia-tervezetről. Ekkor haszná ... Bővebben Szlovák Minisztérium Budapest, Csehszlovákia, Zsolna, Pozsony
1918. december 11. A Keleti Szlovák Nemzeti Tanács Kassán kikiáltotta a Szlovák Népköztársaságot. Keleti Szlovák Nemzeti Tanács Kassa, Szlovák Népköztársaság
1918. december 18. Máramarosszigeten tanácskoztak a máramarosi települések képviselői. Máramarossziget, Máramaros
1918. december 20. Külföldről hazatért T. G. Masaryk. T. G. Masaryk
1918. december 21. Beiktatták hivatalába T. G. Masarykot, a Csehszlovák Köztársaság első elnökét. ® 1920. május 27. Bővebben T. G. Masaryk Csehszlovák Köztársaság
1918. december 22. A magyar katonaság bevonult Kőrösmezőre. A Hucul Néptanács tagjai a hegyekbe menekültek. - 1919. jan ... Bővebben Hucul Néptanács Kőrösmező
1918. december 23. Az e napi újabb Vix-jegyzék: kiürítendő a Duna–Ipoly–Ung vonal az Uzsoki hágóig. December 28-án a Ká ... Bővebben Károlyi Mihály DunaIpolyUng vonal, Uzsoki hágó
1918. december 25. A Károlyi-kormány közzétette az 1918. december 21-én kelt X. sz. néptörvényt (Ruszka Krajna néven te ... Bővebben Károlyi Mihály Ruszka Krajna, Munkács, Magyarország
1918. december 28. Ungváron vallási és kulturális célzatú Izraelita Nőegylet alakult. Elnök: Horovitz Mórné. Horovitz Mórné Izraelita Nőegylet Ungvár
1918. december 29. A Károlyi-kormányban ruszka krajnai miniszternek nevezték ki Szabó Oresztet, a ruszin ügyek kormányb ... Bővebben Károlyi Mihály, Szabó Oreszt, Minay István, Gutman Sándor, Volosin Avgusztin, Sejkó Viktor, Korláth Endre, Fenczik István Károlyi Párt Ungvár, Magyarország
1918. az év folyamán Megnyílt a Munkácsi Téglagyár. ~ Új lapok indultak: Ungváron a ????? (Tudomány) (1922. január 1-jétő ... Bővebben Földesi Gyula, Reisman Simon, Simon Mózes, Fábry Zoltán, Merényi Gyula, Jaczkó Olga, Simándy Pál, Szerényi Ferdinánd, Mécs László, Klein Jenő, Radics Mihály, Hegyaljai Kiss Géza Munkácsi Téglagyár, Keresztény Néppárt, Ungvár, Beregszász, Kassa
1919. január-március A román hadsereg benyomul a Felső-Tisza vidékére. Felső-Tisza vidéke
1919. január 3-tól a magyar kormány megbízásából Ruszka Krajna kormányzója Avgusztin Stefán. ~ A budapesti ruszin értel ... Bővebben Avgusztin Stefán Ruszin Nemzeti Önállóság Pártja Magyarország, Budapest
1919. január 7-től 8-ra virradó éjjel a Hucul Néptanács felkelést szervezett Kőrösmezőn. 1919. január 13–17. között fegyverr ... Bővebben Hucul Néptanács Kőrösmező, Rahói járás
1919. január 12-re a csehszlovák katonaság elfoglalta az Ung folyóig terjedő nyugati térséget, közte Ungvárt, ahová a 3 ... Bővebben Ciaffi, Legeza Pál Ung folyó, Ungvár, Csehszlovákia
1919. január 18. A köztársasági elnök Berinkey Dénest nevezte ki miniszterelnökké. - 1919. március 21. Berinkey átvet ... Bővebben Berinkey Dénes, Jászi, Károlyi, Jászi Oszkár, Szabó Oresz, E. Beneš, K. Kramař, Zhatkovych Gregory, Gardosh Julij, Anton Beszkid Külügyi Tanács, Eperjesi Ruszin Nemzeti Tanács Magyarország, ruszka Krajna, Párizs, Csehszlovákia, USA
1919. január 20. Az ungvári katonai parancsnok, Ciaffi olasz ezredes hirdetményben tudatta a lakossággal, hogy a váro ... Bővebben Ciaffi, G. Zhatkovych, T. G. Masaryk Ungvári Néptanács Ungvár, Rahói járás, Hucul Köztársaság, Csehszlovákia, Románia
1919. január 21. Huszton ukrán kongresszust tartottak Brascsajko Mihajlo kárpátaljai politikus, a régióban az ukrán m ... Bővebben Brascsajko Mihajlo Huszt, Kárpátalja, Ukrajna
1919. január 22. Az Ukrán Nemzeti Tanács direktóriuma Kijevben kimondta a Nyugat-Ukrán Népköztársaság (Galícia, Bukov ... Bővebben Ukrán Nemzeti Tanács Kijev, Nyugat-Ukrán Népköztársaság, Galícia, Bukovina, „Uhorszka Rusz", Dnyeperi Nagy Ukrajna
1919. február 1. T. G. Masaryk köztársasági elnök megbízásából Ungváron csehszlovák katonai küldöttség tárgyalt Szabó ... Bővebben T. G. Masaryk, Szabó Simon, Gebé Péter, Avgusztin Volosin, Julij Hadzsega Ungvár, Csehszlovákia,
1919. február 6. Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia képviselői közös memorandumot juttattak el a párizsi békekonfe ... Bővebben Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Párizs, Magyarország
1919. február 13. T. G. Masaryk megbízottja, F. Piszeckij bemutatta az Ungvári Néptanácsnak (elnök Szabó Simon) a scra ... Bővebben T. G. Masaryk, F. Piszeckij, Szabó Simon, Gregory Zhatkovych, Julij Gardosh, Beszkid Anton Ungvári Néptanács, Ruszinok Amerikai Néptanácsa, Eperjesi Ruszin Nemzeti Tanács, Ruszinok Amerikai Néptanácsának és Eperjesi Ruszin Nemzeti Tanács közös Bizottsága Ungvár, Scranton, Párizs, Eperjes
1919. február 19. Elfoglalta hivatalát Ladislav Moys, a csehszlovák hatóságok által kinevezett ungi zsupán. Ladislav Moys Csehszlovákia
1919. február 23. Budapesten az Országos Néptanulmányi Egyesületben vitaülést rendeztek Ruszka Krajna politikai jelent ... Bővebben Domokos László, György Endre, Podhrandszky György, Szegedy Rezső, Vikár Béla Országos Néptanulmányi Egyesület Budapest, Ruszka Krajna
1919. március 4. Berinkey Dénes miniszterelnök és Szabó Oreszt ruszin miniszter rendelete nyomán Ruszka Krajnában tar ... Bővebben Berinkey Dénes, Szabó Oresz Ruszka Krajna kormánytanácsa Ruszka Krajna, Munkács
1919. március 5. Az ungvári katolikus főgimnáziumot átvette a csehszlovák katonai hatóság. - 1920. február 15. Bővebben Ungvári Katolikus Főgimnázium Ungvár, Csehsylovákia
1919. március 10. G. Zhatkovych és J. Gardosh a Ruszinok Amerikai Néptanácsa nevében Prágában tárgyalt Kárpátalja ügyé ... Bővebben G. Zhatkovych, J. Gardosh Ruszinok Amerikai Néptanácsa Prága, Kárpátalja
1919. március 12. A párizsi békekonferencián jóváhagyólag vették tudomásul a csehszlovák követeléseket, többek között ... Bővebben Párizs, Csehszlovákia, Kárpátalja
1919. március 20. A budapesti antantmisszió vezetője, F. Vix alezredes jegyzéket nyújtott át Károlyi Mihálynak a magya ... Bővebben F. Vix, Károlyi Mihály Budapest, Magyarország, Bereg vármegye, Ugocsa vármegye, Máramaros, Dolhai járás, Huszti járás, Taracvizi járás, Técsői járás, Ung vármegye, Szerednyei járás, Nagybereznai járás, Nagykaposi járás, Perecsenyi járás, Ungvári járás
1919. március 21. A Magyarországi Szocialista Párt néven egyesült kommunisták és szociáldemokraták megalakították az ú ... Bővebben Szabó Oresz, Avgusztin Stefán, Kaminszki József Magyarországi Szocialista Párt, Forradalmi Kormányzótanács Magyarországi Tanácsköztársaság, Ruszka Krajna, Munkács
1919. március 22. A régióban megalakultak a tanácsköztársaság megyei direktóriumai: beregi (központja: Beregszász), ug ... Bővebben Magyarországi Tanácsköztársaság beregi direktóriuma, Magyarországi Tanácsköztársaság ugocsai direktóriuma, Magyarországi Tanácsköztársaság máramarosi direktóriuma, Magyarországi Tanácsköztársaság ungi direktóriuma Magyarországi Tanácsköztársaság, Beregszász, Nagyszőlős, Huszt, Csap, Bereg, Ugocsa, Máramaros, Ung
1919. március 30. Forradalmi törvényszék kezdte meg működését Beregszászban, Munkácson, Huszton és Nagyszőlősön. Bővebben Beregszászi Forradalmi Törvényszék, Munkácsi Forradalmi Törvényszék, Huszti Forradalmi Törvényszék, Nagyszőlősi Forradalmi Törvényszék Beregszász, Munkács, Huszt, Nagyszőlős
1919. április 5. A Ruszin Népbiztosság elrendelte a beregi, a máramarosi és az ungi ruszin körzeti tanácsok megszerve ... Bővebben Ruszin Népbiztosság, Ruszin Népbiztosság beregi körzeti tanácsa, Ruszin Népbiztosság máramarosi körzeti tanácsa, Ruszin Népbiztosság ungi körzeti tanácsa, Ruszin Népbiztosság ruszin körzeti tanácsa, Ruszin Vörös Gárda Bereg, Máramaros, Ung, Ruszka Krajna
1919. április 7. Listás helyi tanácsi választásokra került sor.
1919. április 12. Munkácson megindult a ruszka krajnai tanácshatalom hivatalos lapja ?????? ?????? (Ruszin Igazság) cí ... Bővebben Munkács, Ruszka Krajna, Budapest
1919. április 16-án a román hadsereg (a párizsi békekonferencián 1919. február 26-án megállapított, a nagyhatalmak által ... Bővebben Papp László, G. B. Clemenceau budapesti Forradalmi Kormányzótanács Párizs, Csehszlovákia, Románia, Máramarossziget, Técső, Huszt, Beregszász, Csap, Királyháza, Nagyszőlős, Tiszaújlak, Munkács, Nagybereznai járás, Perecsenyi járás, Munkácsi járás, Ungvár, Pozsony, Franciaország, Budapest, Magyarország, Tiszántúl
1919. április 17. Ungváron megalakult a Ruszkij Klub. Elnök: Avgusztin Volosin. ~ Párizsban E. Beneš átnyújtotta Harol ... Bővebben Avgusztin Volosin, E. Beneš, Harold Nicolson Ruszkij Klub Ungvár, Párizs, Nagy-Britannia
1919. április 19. Hennoque francia tábornok az ungvári városházán a város küldöttségének kijelentette: Ungvár a cseh á ... Bővebben Hennoque Ungvár, Csehszlovákia
1919. április 22. Munkácson kommunistaellenes megmozdulás két napra megfosztotta hatalmától a városi direktóriumot. Bővebben Munkács
1919. április 29. A csehszlovák és a román katonai megszállás a régióban véget vetett a tanácshatalomnak (40 napig áll ... Bővebben
1919. április Királyhű csoport összeesküvésére került sor Beregszászban, Munkácson, Huszton és Nagyszőlősön. ~ A c ... Bővebben Munkácsi Tanítóképző Beregszász, Munkács, Huszt, Nagyszőlős
1919. május eleje Megindult a román hadsereg Rahó irányába, a Hucul Néptanács harc nélkül feladta a területet. Bővebben Hucul Néptanács Rahó
1919. május 2. E naptól Hennoque francia tábornok hivatalosan a csehszlovák hadsereg által megszállt területek kato ... Bővebben Hennoque
1919. május 7. Sztanyiszlavban tartották (az ukrán irányzatú) ruszinok kongresszusát, melyen Brascsajko Mihajlo kif ... Bővebben Brascsajko Mihajlo Sztanyiszlav, Párizs
1919. május 8. A csehszlovák megszállás alatt levő Ungváron az eperjesi, az ungvári és a huszti ruszin tanácsok Avg ... Bővebben Avgusztin Volosin, Besykid Anton, Volosin Avgusztin, Sztripszkij Miron, Brascsajko Mihajlo, T. G. Masaryk Központi Orosz (Ruszin) Nemzeti Tanács (?????????? ?????? ??????? ????) Ungvár, Eperjes, Huszt, Csehszlovákia, Prága
1919. május 23. Budapesten megjelent Szabó Dezső három kötetes regénye, Az elsodort falu, amelyet Ungváron kezdett e ... Bővebben Szabó Dezső Budapest, Ungvár
1919. június 6. Hennoque francia tábornok katonai közigazgatást léptetett életbe a csapatai által ellenőrzött terüle ... Bővebben Hennoque
1919. június 11. A párizsi békekonferencián jóváhagyták a véglegesnek szánt csehszlovák–magyar országhatárt. Június 1 ... Bővebben Párizs, Csehszlovákia, Magyarország
1919. július 8. Prágában Vlastimil Tusar (szociáldemokrata) kormánya lépett hivatalba (a 2. csehszlovák kormány). ® ... Bővebben Vlastimil Tusar Prága
1919. július 23. Beregszászban a gimnázium tanári kara, a tisztviselők a csehszlovák katonai parancsnok előtt letetté ... Bővebben Beregszászi Gimnázium Beregszász, Csehszlovák Köztársaság
1919. július 29. Prágában megkezdődött a tárgyalás T. G. Masaryk köztársasági elnök, Antonín Švehla belügyminiszter, ... Bővebben T. G. Masaryk, Antonín Švehla, Gregory Zhatkovych, J. Breicha Ruszinok Amerikai Néptanácsa Prága, Csehszlovákia, Ungvár
1919. augusztus 1. Budapesten lemondott a Forradalmi Kormányzótanács. 1919. november 25-én Szovjet-Oroszország jegyzékb ... Bővebben Huszár Forradalmi Kormányzótanács Budapest, Szovjet-Oroszország, Magyarország
1919. augusztus 12. G. Zhatkovych a csehszlovák köztársasági elnök által láttamozott levelet intézett a Központi Orosz N ... Bővebben G. Zhatkovych, dr. Masaryk, Svehla, Hennoque Központi Orosz (Ruszin) Nemzeti Tanács (?????????? ?????? ??????? ????) Csehszlovák Köztársaság, Szepes megye, Ólublói járás, Sáros megye, Zemplén megye, Ung megye, Bereg megye, Máramaros megye, Ugocsa megye, Ungvár, Prága
1919. augusztus 20. Ungváron J. Breichát ünnepélyesen beiktatták a ruszin terület polgári igazgatása vezetőjének tisztéb ... Bővebben J. Breicha Ungvár
1919. augusztus A csehszlovák legionisták elérték Beregszász körzetében azt a vonalat, amely később a csehszlovák–ma ... Bővebben Csehszlovákia, Beregszász körzet
1919. szeptember 6. Ungváron felállították a polgári közigazgatáshoz tartozó bírói referátust. Ungvár
1919. szeptember 10. A Saint-Germain-en-Laye-ban aláírt szerződés értelmében a régió (Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vár ... Bővebben Masaryk Saint-Germain-en-Laye, Ung vármegye, Bereg vármegye, Ugocsa vármegye, Máramaros vármegye, Podkarpatszka Rusz, Csehszlovák Köztársaság, Kárpátalja
1919. szeptember 11. A munkácsi gimnáziumban megszűnt a magyar nyelvű tanítás. Munkácsi Gimnázium Munkács
1919. szeptember Megalakult az Ungvári Filharmóniai Társaság. Ungvári Filharmóniai Társaság Ungvár
1919. október 1. Hennoque francia tábornok lett egész Podkarpatszka Rusz katonai parancsnoka. Hennoque Podkarpatszka Rusz
1919. október 3. A belügyminisztérium rendeletben közölte, hogy Podkarpatszka Ruszban a legfőbb hatalom a katonai par ... Bővebben J. Breicha Podkarpatszka Rusz
1919. október 15. Ungváron felállították a polgári közigazgatáshoz tartozó rendőri referátust. ~ Megkezdte működését a ... Bővebben Ungvári Földhivatal Ungvár
1919. 19. Hennoque, a katonai és J. Breicha, a polgári igazgatás vezetője közös rendeletet adtak ki a magas ár ... Bővebben Hennoque, J. Breicha Kárpátalja
1919. október végén Ungváron felállították a polgári közigazgatáshoz tartozó közmunka referátust. Ungvári Közmunka Referátus Ungvár
1919. november 1. Prága székhellyel megkezdte működését az Állami Földhivatal, amelynek feladata, hogy a körzeti kiren ... Bővebben Állami Földhivatal Prága
1919. november 5. Az e napon kelt 607. sz. kormányrendelet 3. cikkelye kimondta: „Művészileg és tartalmilag értéktelen ... Bővebben Csehszlovákia
1919. november 8. Hennoque és J. Breicha aláírásával megjelent a Generalni Statútum Podkarpatszka Rusz megszervezésérő ... Bővebben Hennoque, J. Breicha Podkarpatszka Rusz
1919. november 10. Csehszlovákia ratifikálta a saint-germaini szerződést. ~ Kinevezték Podkarpatszka Rusz Autonóm Direk ... Bővebben Zhatkovych Gregory, Brascsajko Julij, Volosin Avgusztin, Hadzega Julij, Toronszkij Omeljan Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktóriuma Csehszlovákia, Saint-Germain, Podkarpatszka Rusz, Ungvári járás, Perecsenyi járás, Szerednyei járás, Nagybereznai járás, Munkácsi járás, Dolhai járás, Szolyvai járás, Oroszvégi járás, Alsóvereckei járás, Volóci járás, Máramarosi zsupa, Rahói járás, Nagybocskói járás, Técsői járás, Taracközi járás
1919. november 15. G. Zhatkovych a homesteadi ruszin kongresszuson arról számolt be, hogy Podkarpatszka Rusz a legszéle ... Bővebben G. Zhatkovych Podkarpatszka Rusz
1919. november 18. A minisztertanács a katonai közigazgatást kiterjesztette Podkarpatszka Rusz egész területére. Bővebben Podkarpatszka Rusz
1919. november Kassa és Pozsony katolikus egyesületeiből megalakult az Országos Keresztényszocialista Párt. Alapító ... Bővebben Fleischmann Gyula, Wirth Gyula, Körmendy-Ékes Lajos, Tost Barna, Grosschmid Géza, Lelley Jenő, Tobler János, Jabloniczky János, Bittó Dénes Országos Keresztényszocialista Párt Kassa, Pozsony
1919. december 1. Ungváron felállították a polgári közigazgatás postaügyi referátusát. Ungvári Közigazgatás Postaügyi Referátusa Ungvár
1919. december 16. Elfogadták a csehszlovák földreformról szóló törvényt. Csehszlovákia
1919. december 30. Ungváron első ízben tanácskoztak a Proszvita Egyesület létrehozásáról. Jelen volt többek között Avgu ... Bővebben Avgusztin Stefán, Avgusztin Volosin, Julij Brascsajko, Fenczik István, Hiador Sztripszkij Proszvita Egyesület Ungvár
1919. december vége Ungváron felállították a polgári közigazgatás gazdasági referátusát. ~ A távozó Hennoque helyett Par ... Bővebben Hennoque, Paris tábornok, Balog Juro, Petrigalla Péter Ungvári Közigazgatás Gazdasági Referátusa, Köztársasági Földműves (Agrár) Párt Ungvár, Kárpátalja, Munkács, Beregszász
1919. az év folyamán Megalakult a Munkácsi Pedagógiai Kör. ~ Megalakult a Munkácsi Sportegyesület (MSE). ~ Jurij Peleh un ... Bővebben Jurij Peleh, Rácz Pál, Krúdy Gyula, Domokos László Munkácsi Pedagógiai Kör, Munkácsi Sportegyesület (MSE), Ungvári Iskola Segély Bizottság, Gyöngyösi Irodalmi Társaság, Kárpátorosz Munkapárt, Munkácsi Magyar Középiskola, Munkácsi Ruszin Tannyelvű Reálgimnázium Munkács, Ungvár, Csehszlovákia, Ruszin-Krajna, Budapest
1920. január eleje Ungváron megkezdték működésüket a polgári közigazgatás hatáskörébe tartozó pénzügyi, mezőgazdasági é ... Bővebben Ungvár
1920. január 11. Györke István lelkész elnökletével Ungváron újjáéledt a Református Ifjúsági Egyesület, amely a hábor ... Bővebben Györke István Református Ifjúsági Egyesület Ungvár
1920. január 16. Apponyi Albert, a magyar békedelegáció vezetője a párizsi békekonferencián kérte, hogy a területi ké ... Bővebben Apponyi Albert Párizs, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia
1920. január 30-án kelt a 81/920. sz. csehszlovák törvény a földosztásról. Csehszlovákia
1920. február 15. A magyar lakosság memorandumban fordult T. G. Masaryk köztársasági elnökhöz és G. Zhatkovych direktó ... Bővebben T. G. Masaryk, G. Zhatkovych Ungvári Főgimnázium Ungvár
1920. február 17. Komáromban megalakult az Országos Magyar Kisgazdapárt. Az első közgyűlésre 1920. május 24-én került ... Bővebben Szentiványi József Országos Magyar Kisgazdapárt, Országos Magyar Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Párt Komárom
1920. február 19. Lemondott Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktóriuma. Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktóriuma Podkarpatszka Rusz
1920. február 24-től március 30-ig a román hadsereg kiüríti a Tiszántúlt. Tiszántúl
1920. február 29-én az 1918 novembere óta érvényben levő ideiglenes alkotmány helyett – elfogadták a csehszlovák alkotmá ... Bővebben Beregszászi Gimnázium Podkarpatszka Rusz, Csehszlovák Köztársaság, Beregszász
1920. március 7. T. G. Masaryk köztársasági elnök beszédéből (Üzenet a nemzetgyűlésnek és a kormánynak): „A párizsi b ... Bővebben T. G. Masaryk Párizs, Európa
1920. március 8. Hivatalosan jóváhagyták a Proszvita Egyesület alapszabályát. - 1920. május 9. Proszvita Egyesület
1920. március 18. Megszületett a mérnöki kamaráról szóló törvény. A székhely Prága, Ruszinszkó két tagot küld. Bővebben Prágai Mérnöki Kamara Prága, Ruszinszkó
1920. március 19. Ungváron megalakult az Orosz Néppárt. Elnök: Volosin Avgusztin. Alelnökök: Zseltvay János, Brascsajk ... Bővebben Volosin Avgusztin, Zseltvay János, Brascsajko Julij Orosz Néppárt Ungvár
1920. március 23. Pozsonyban megtartották az Országos Keresztényszocialista Párt első kongresszusát. Elnök: Lelley Jen ... Bővebben Lelley Jenő Országos Keresztényszocialista Párt Pozsony
1920. március 24. Késmárkon megalakult a Szepesi Német Párt (Zipser Deutsche Partei). Szepesi Német Párt (Zipser Deutsche Partei) Késmárk
1920. március Megalakult a Podkarpatszka Ruszi Nemzetközi Szocialista Párt. Vezetők: Gáti József, Illés Béla és má ... Bővebben Gáti József, Illés Béla Podkarpatszka Rusz Nemzetközi Szocialista Párt
1920. április 14. Törvényt fogadtak el az 1918. december 31. előtt szerzett magyar tanítói oklevelek nosztrifikálásáró ... Bővebben
1920. április 15-én kelt 269. sz. törvénnyel Ruszinszkóban a m. kir. hivatalokat csehszlovák állami hivatalokká alakítot ... Bővebben Ruszinszkó, Csehszlovákia
1920. április 18., 25. Az első általános választások a csehszlovák nemzetgyűlésbe és a szenátusba. Podkarpatszka Rusz nem v ... Bővebben Csehszlovákia, Podkarpatszka Rusz
1920. április 20. Ungváron megindult a Munkás Újság és a ?????? (Igazság) (1922. január 8-tól ?????????? ?????? (Kárpá ... Bővebben Ungvári Kommunista Párt Ungvár
1920. április 26. Elfogadták a Generalni Statútum módosítására vonatkozó 356. sz. kormányrendeletet. Ennek értelmében ... Bővebben J. Breicha
1920. április Munkács székhellyel megkezdte működését a csehszlovák Vöröskereszt kárpátaljai szervezete. ~ Nyugalo ... Bővebben Berzeviczy István, Zseltvay János Csehszlovák Vöröskereszt Munkács
1920. május 1. A munka ünnepe alkalmából Polenán tartott nagygyűlésen felszólalt többek között Illés Béla, a kárpát ... Bővebben Illés Béla Polena, Kárpátalja
1920. május 4. Belügyminiszteri rendelkezésre a gazdasági referátus helyébe a minisztériumnak közvetlenül alárendel ... Bővebben Brascsajko Julij ungvári hadirokkantak, özvegyek, árvák szövetsége (Remény) Ungvár
1920. május 5. T. G. Masaryk köztársasági elnök Zhatkovych Gregoryt Podkarpatszka Rusz kormányzójának (??????????) ... Bővebben T. G. Masaryk, Zhatkovych Gregory, Ehrenfeld Péter Podkarpatszka Rusz
1920. május 9. Ungváron sor került a Proszvita Egyesület alakuló ülésére. Elnök (1939-ig): Brascsajko Julij. Bővebben Brascsajko Julij Proszvita Egyesület Ungvár
1920. május 16. Megalakult Podkarpatszka Rusz Szociáldemokrata Pártja. Vezetői: Puza Jevhen, Klocsurak Sztepan és má ... Bővebben Puza Jevhen, Klocsurak Sztepan Podkarpatszka Rusz Szociáldemokrata Pártja Podkarpatszka Rusz
1920. május 25. Átalakult a Tusar-kormány (3. csehszlovák kabinet). ® 1920. szeptember 15.
1920. május 27. A nemzetgyűlés első ülésén T. G. Masarykot ismét köztársasági elnökké választották. ® 1927. május 27 ... Bővebben T. G. Masaryk
1920. május A román katonaság elhagyta Nagyszőlőst. Nagyszőlős
1920. június 1. Ungváron megalakult a Ruszinszkói Magyar Jogpárt. Elnök: Korláth Endre ügyvéd. - 1920. augusztus ele ... Bővebben Korláth Endre Ruszinszkói Magyar Jogpárt Ungvár
1920. június 2. Körmendy-Ékes Lajos szlovenszkói keresztényszocialista képviselő parlamenti felszólalásából: a szlov ... Bővebben Körmendy-Ékes Lajos Magyarország
1920. június 3. Ungváron megjelent a Ruszinszkói Magyar Hírlap első száma. A fejléc szerint a Ruszinszkói Magyar Jog ... Bővebben Zombory Dezső, Boldizsár Boldizsár, Rácz Pál Ruszinszkói Magyar Jogpárt Ungvár
1920. június 4. A versailles-i Kis-Trianon-palotában aláírták a Magyarországgal kötött békeszerződést. A 48. § meger ... Bővebben Versailles, Magyarország, Podkarpatszka Rusz, Csehszlovák Köztársaság
1920. június Ungváron politikai szervezetek alakultak: az Ung Megyei Kisgazdapárt, elnök: Egry Ferenc kisgejőci h ... Bővebben Egry Ferenc, Demkó Mihály, V. Rizsák, Kaminszki József, Kaminszki József Ung Megyei Kisgazdapárt, Podkarpatszka Ruszi Földműves Szövetség Ungvár, Kisgejőc, Ung megye, Podkarpatszka Rusz
1920. július 1. Kassán megalakult a Tiszáninneni Református Egyházkerület. Püspöki adminisztrátor: Pálóczi Czinke Is ... Bővebben Pálóczi Czinke István Tiszáninneni Református Egyházkerület Kassa
1920. július 7. Megalakult a Proszvita Egyesület színházi csoportja. - 1920. szeptember 23. Proszvita Egyesület színházi csoportja
1920. július 12. Munkácson Gagatko Andrij és I. Curkanovics megalakította Kárpátorosz Munkapártot, amely az autonómia ... Bővebben Gagatko Andrij, I. Curkanovics, Nicsaj Vladimir Kárpátorosz Munkáspárt Munkács, Szepes, Sáros, Zemplén, Podkarpatszka Rusz
1920. július 15. Ungváron megalakult a Ruszin Földműves Párt. Elnök: Tóth András. Titkár: Brascsajko Julij. Kitűzött ... Bővebben Tóth András, Brascsajko Julij Ruszin Földműves Párt, Podkarpatszkij Bank Ungvár, Poprád, Tisza
1920. július 20-án a 8 Órai Újság arról írt, hogy a budapesti parlamentben Legeza Pál felolvasta a Magyarországi Rutén ... Bővebben Legeza Pál Magyarországi Rutén Párt Budapest
1920. július 25. Megalakult a Podkarpatszka Ruszi Cserkész Szövetség. Parancsnoka: Passek Božetech. Passek Božetech Podkarpatszka Ruszi Cserkész Szövetség Podkarpatszka Rusz
1920. július 27. Rendelet jelent meg Podkarpatszka Rusz közigazgatásának ideiglenes szabályozásáról (476. sz.). Bővebben Podkarpatszka Rusz
1920. július 28. Beregszászban megalakult a Bereg Megyei Kisgazdapárt. Elnök: Rátz Miklós badalói református lelkész. ... Bővebben Rátz Miklós, Tóth Bálint Bereg Megyei Kisgazdapárt Beregszász, Bereg megye, Badaló, Beregújfalu
1920. július végére a román katonaság kivonult Nagybocskóról. Nagybocskó
1920. július Munkács kormánybiztosává nevezték ki Toronszky Endrét. Toronszky Endre Munkács
1920. augusztus eleje A Ruszinszkói Magyar Jogpárton belül jogvédő liga alakult. Vezetője: Korláth Endre ungvári ügyvéd. C ... Bővebben Korláth Endre Ruszinszkói Magyar Jogpárt jogvédő ligája Ungvár
1920. augusztus 5. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „a központi hatóságok későn küldik szét a rendeleteket az első fok ... Bővebben
1920. augusztus 10. A Ruszinszkói Magyar Jogpárt a következő átiratot küldte a keresztényszocialista és a kisgazdapártho ... Bővebben Ruszinszkói Magyar Jogpárt Ruszinszkó
1920. augusztus 11. A katolikus egyháztanács tagjai Lőrinczy Jenő elnök vezetésével G. Zhatkovych kormányzóhoz fordultak ... Bővebben Lőriczy Jenő, G. Zhatkovych Ungvári Gimnázium, Ungvári Katolikus Egyháztanács Ungvár
1920. augusztus 12. Az Ung Megyei Magyar Kisgazdapárt Egry Ferenc vezetésével memorandumot akart átnyújtani a kormányzón ... Bővebben Egry Ferenc, Zhatkovych Ung Megyei Magyar Kisgazdapárt Ung megye
1920. augusztus 14-től a kormányzóság rendőrprefektúrája bizonytalan időre felfüggesztette a Magyarországra szóló útlevelek ... Bővebben Magyarország
1920. augusztus 17. Korláth Endre, a Ruszinszkói Magyar Jogpárt elnöke vezetésével „az ungvári és szerednyei járás, tová ... Bővebben Korláth Endre, G. Zhatkovych Ruszinszkói Magyar Jogpárt Ungvári járás, Szerednyei járás, Bereg megye, Zápszony, Beregszász
1920. augusztus 20. Beregszászban és Munkácson a Szent István nap alkalmával magyar nemzeti viseletben utcára vonult emb ... Bővebben Szent István, Sepsi Márton Beregszász, Munkács
1920. augusztus 22. Betiltották a Ruszinszkói Magyar Jogpárt munkácsi kerületi osztályának alakuló ülését. Ruszinszkói Magyar Jogpárt munkácsi kerületi osztály Munkács
1920. augusztus 24. Zhatkovych kormányzó és Ehrenfeld alkormányzó a következő nyilatkozatot adta ki: „Podkarpatszka Rusz ... Bővebben Zhatkovych, Ehrenfeld Ungvári Gimnázium, Munkácsi Gimnázium, Ungvári Polgári Iskola, Munkácsi Polgári Iskola, Beregszászi Gimnázium Podkarpatszka Rusz, Ungvár, Munkács, Beregszász
1920. augusztus 25. Ungváron a Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület választmányi ülésén megállapítást nyert, hogy a taní ... Bővebben Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület Ungvár, Podkarpatszka Rusz, Galícia
1920. augusztus 28. E napon kelt minisztertanácsi rendelettel egész Podkarpatszka Rusz területén statárium lépett életbe ... Bővebben Eperjessy József, Tárczy Károly, Havas Emil, Rácz Pál, Kováts Miklós Ruszinszkói Újságírók Szindikátusa Podkarpatszka Rusz
1920. augusztus 29. Ungváron kihirdették a statáriumot. ~ Ismét betiltották a magyar jogpárt munkácsi kerületi osztályán ... Bővebben Ruszinszkói Magyar Jogpárt munkácsi kerületi osztály Ungvár, Munkács
1920. augusztus 30. A román hadsereg kivonult Kőrösmezőről, elhagyta a csehszlovák Kárpátalja egész területét. Bővebben Kőrösmező, Kárpátalja, Csehszlovákia
1920. augusztus 31. Munkácson kihirdették a statáriumot. Munkács
1920. augusztus vége A kormányzóság tudomásul vette az ungvári római katolikus hitközség magángimnázium felállítására von ... Bővebben Ungvári Római Katolikus Hitközség, Ungvári Magángimnázium Ungvár
1920. augusztus Elbocsátották a beregszászi járásbíróság alkalmazottait, mert nem tettek hűségfogadalmat. A megürese ... Bővebben Ehrenfeld Péter, Zhatkovych Gregory, Kossey János, Volosin Avgusztin, Puza Jevhen, Beszkid Anton, Gagatko Andrij, Mondok Iván, Kaminszki József, Magyar Bálint, Korláth Endre, Egry Ferenc, Terebesi László Beregszászi Járásbíróság, Ungvári Járásbíróság, Munkácsi Járásbíróság, Földműves Párt, Orosz Szociáldemokrata Párt, Munkapárt, Parasztpárt, Kommunista Párt, Podkarpatszka Ruszi Földműves Szövetség, Keresztényszocialista Párt, Magyar Jogpárt, Magyar Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Párt, Cionista Párt, Köztársasági Földműves (Agrár) Párt Ungvár, Beregszász, Munkács, Budapest, Kárpátalja
1920. nyara Kezdetét vette a szakszervezeti munka többek között Szolyván, Perecsenyben, Huszton, Nagybocskón, Ti ... Bővebben Szolyva, Perecseny, Huszt, Nagybocskó, Tiszaújlak
1920. szeptember 2. A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „Több elbocsátott helybeli és vidéki tanító magánelemi iskolát aka ... Bővebben
1920. szeptember 4. Beregszászban kihirdették a statáriumot. ~ A Ruszinszkói Magyar Hírlap írta: „statárium van. Kötél á ... Bővebben Beregszász
1920. szeptember 14. Egry Ferenc kisgazda pártelnök a sajtón keresztül informálta a magyar gazdákat, hogy megállapodásra ... Bővebben Egry Ferenc
1920. szeptember 15. Megalakult Jan Černy hivatalnok-kormánya (a 4. csehszlovák kabinet). ® 1921. szeptember 26. ~ E napt ... Bővebben Jan Černy Csehszlovákia
1920. szeptember 16. A Ruszinszkói Magyar Jogpárt az alábbi kiáltványt adta ki: „a napokban kihirdetett politikai statári ... Bővebben Ruszinszkói Magyar Jogpárt Ungvár
1920. szeptember 17. A Munkácsi járásban Spenik László igazgató-tanítót választották tanfelügyelővé. „Ma történt meg elős ... Bővebben Spenik László, Czimbalinesz Miklós, Mihalkó János, J. Pesek Munkácsi járás, Beregkövesd, Nagyszőlősi járás
1920. szeptember 23. A Proszvita Egyesületben felmerült az állandó színház létesítésének gondolata. Proszvita Egyesület
1920. szeptember 24. Szentiványi József szlovenszkói kisgazdapárti képviselő parlamenti beszédéből (a trianoni békeszerző ... Bővebben Szentiványi József Szlovenszkói Kisgazdapárt Csonka-Magyarország
1920. szeptember 28. A Ruszinszkói Magyar Hírlap adakozásra szólította fel olvasóit a magyar katolikus magángimnázium cél ... Bővebben Magyar Katolikus Magángimnázium
1920. szeptember A kormányzóság engedélyezte a római katolikus egyháznak, hogy önállóan döntsön az Ungváron felállíta ... Bővebben Zhatkovych Ungvári Felekezeti Magángimnázium Ungvár, Munkács, Beregszász, Tisza
1920. október 2. Frankenberg Ede miniszteri tanácsos, Kárpátalja élelmezési felelőse a sajtótájékoztatón kijelentette ... Bővebben Frankenberg Ede Kiss ÁrpádHorváth Kálmán-féle Színtársulat Kárpátalja, Ungvár, Kisvárda
1920. október 5-6. A Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület Munkácsra nagygyűlést hívott össze, hogy „összes anyagi és er ... Bővebben Podkarpatszka Ruszi Tanító Egyesület Munkács
1920. október 12. Munkácson értekezletre jöttek össze azok a magyar szülők, akik gyermekeiket magyar gimnáziumba szere ... Bővebben Munkács, Kárpátalja, Szlovenszkó
1920. október 13. Kétéves szünet után megtartotta első közgyűlését az Ungi Református Egyházmegye Szűcs István esperes ... Bővebben Szűcs István, Bernáth Zoltán, Révész Kálmán Ungi Református Egyházmegye, Gömöri Református Egyházmegye Miskolc, Gömör
1920. október 14-15. Kárpátalján tett körutat Jan Černy csehszlovák miniszterelnök. Jan Černy Kárpátalja, Csehszlovákia
1920. október 15. Színi tanfolyam nyílt Ungváron Monori Miksa vezetésével. ~ Ungváron a katonaság kiürítette a magángi ... Bővebben Monori Miksa Ungvári Teleki utcai Fiúiskola, Ungvári Magángimnázium Ungvár
1920. október 16-i ülésén az ungvári római katolikus egyháztanács hetes bizottsága elutasította J. Pesek tanügyi refere ... Bővebben J. Pesek Ungvári Római Katolikus Egyháztanács, Ungvári Ruszin Gimnázium Ungvár
1920. október 19. J. Pesek tanügyi referens értekezletet tartott, melyen kijelentette: nem lesz állami magyar tannyelv ... Bővebben