Az emlékezés térképei

 

A társadalmi emlékezet: térkép. Megmutatja, hol a helyünk a világban. A magyar nemzeti emlékezet térképeit e könyvben egyszerre rajzolja az állam, valamint olyan egyének, akiknek a hovatartozása kényszerûen megkérdõjelezõdött a 20. század folyamán. A szerzõ a nemzeti azonosság kérdését az 1989 utáni emlékezetpolitikai küzdelmek vizsgálatán keresztül mutatja fel: a trianoni békeszerzõdés, a német származásúak háború utáni elûzése és a kétpólusú világrend felbomlása olyan társadalomtörténeti események, amelyek emlékezete az érintetteket nemzeti hovatartozásuk újraalakítására kényszeríti. Akár állami megemlékezésekrõl, akár egyéni élettörténetekrõl van szó, a szerzõ arra keresi a választ, hogy miképpen válik „természetessé” a nemzeti hovatartozás az olyan esetekben, amikor a haza válik kérdésessé. Hogyan tud hazatérni, akit kirekesztettek? A társadalom- és kultúratudományi kérdések iránt érdeklõdõ olvasó egy olyan kutatás eredményeit ismerheti meg e kötetbõl, amely újszerûen veti fel nacionalizmus és tér, emlékezet és térbeli gyakorlatok, vagy állam és egyén viszonyainak problémáját.

 

A kötet ajánlója elérhetõ a Szociológiai Kutatóintézet honlapján.

 

Tartalomjegyzék

Bevezetés    

1. Nacionalizmus és térbeliség    
A nemzetállami területi ideál    
Térbeli társadalmi imaginációk    
Nemzetek közötti tér   
Territorializáció    
Térbeli mozgás, dinamikus térbeliség    
Házak és otthonok    
Térbeli dinamika és nemzeti hovatartozás    

2. Hely és emlékezet között: a lokalizácio gyakorlatai
Az emlékezés kultúrája és a tér    
Térbeli gyakorlatok    
Az emlékezés térbeli gyakorlatai    
Nemzeti lokalizació    

3. Visszatérés Európába. Állami emlékezetpolitika és magyar hovatartozás
Lenezõ birodalmi tekintetek    
Magyar nemzeti kartográfia   
A térkép dinamikája: Európából Európába    
A nemzet elhelyezkedése a térképen: Kelet és Nyugat között    
Határmódosulások a térképen: a "kívül rekedés" Európán   
A nemzeti kartográfia es a jövõ    
A térkép újrarajzolása   
Összegzés   

4. A nemzet mint képzeleti laboratórium    
Identitás, politika    
Individualizáció   
A hovatartozás politikája   
Önmagunk kormányzása    
Az én laboratóriuma
Önmaga mint masik    
Nemzeti képzeleti laboratórium    
Módszertani megjegyzések    
Magyar nemzeti határmegvonások 1989 után - állami és egyéni lokalizáció
Az élettörténeti interjú    

5. Az én múzeuma. Nemzeti-etnikai hovatartozás és az elûzetés emlékezete
Etnikai hovatartozás mint a kulturális örökség ápolása
"A haború kellõs közepén"
A sváb kultúra semmivé válása   
Az otthon mint a hiány helye    
Az identitás mint politika    
Munkálkodás a falu békéjéért    
Múzeum a szülõi házban    
Összegzes    

6. Magyar hazák. Nemzeti hovatartozás a "határon túl"
Magyarország diaszpórapolitikája    
A "határon túl" diskurzusa    
A nemzet újraegyesítésének "európai" programja    
A nemzet újraegyesítése a "magyar-magyar kapcsolatok" intézményesítésén keresztül    
Nemzeten belüli határmegvonások    
Magyar hazák Magyarországon kívül
Állampolgárság: hazátlan    
Idehaza - odahaza    
"A korhadó fûzfa szélét nyírják"    
"Ez a szülõföldünk, Szlovákia"    
Elfeledett térképek újrarajzolása    
Összegzes    

7. Állam nélküli nacionalizmus, természetes nemzeti ellenállás

Köszönetnyilvánítás    
Függelék    
Bibliográfia