„die helfte hier und die helfte zu hause” A magyarországi németek története 1944-1953. Dokumentumkötet.

 

Elõzmények, kérdések, módszertan

A kutatás célja: A második világháború után a Magyarországot érintõ migrációs folyamatok - az országon belüli telepítések/települések, a németek kitelepítése, a szlovák-magyar lakosságcsere, a bukovinai székelyek „hazahozatala”, a szomszédos országokból érkezõ magyar menekültek elhelyezése – körülményeinek, politikai, gazdasági, társadalmi összefüggéseinek föltárása, az eredmények magyar és német nyelvû dokumentumkötetben való közzététele.

 

Bár a ’90-es évek elsõ felében Magyarországon elõször a régióban, több tanulmány, regionális, monografikus földolgozás is született a kutatás témájához kapcsolódóan, a kutatás több szempontból is aktuális:

 

1. Megállapítható, hogy a fentebb vázolt folyamat megakadt. A telepítésekben, migrációban érintett megyék esetében sem történt meg mindenütt a forrásföltárás, és feldolgozás. A közzé tett eredmények egyenetlen színvonalúak, így nincs mód egy összehasonlító vizsgálat elvégzésére.

2. A témában nem készült a folyamatokat a maga komplexitásában bemutató dokumentumkötet.

3. Idõközben több olyan, az államigazgatás legfelsõbb szerveinek munkájához kapcsolódó irategyüttes is – BM Elnöki iratai, Külügyminisztérium iratai, Állambiztonsági Szakszolgálatok iratai – levéltárba került, amelyet korábban a kutatók nem ismerhettek. Ezen túlmenõen az elmúlt másfél évtizedben hozzáférhetõvé váltak az egyházi levéltárak témához kapcsolódó, valamint a Politikatörténeti Levéltár irategyüttesei is.

4. Az elmúlt években a régió más országaiban, így Lengyelországban, Csehországban is a téma földolgozása megkezdõdött. Az utóbbi évek legnagyobb és legsikeresebb vállalkozása a lengyelországi eseményeket bemutató négy kötetes lengyel és német nyelven párhuzamosan megjelenõ dokumentumkötetek: Unsere Heimat ist uns ein fremdes Land geworden…” Die Deutschen östlich von Oder und Neisse 1945-1950. Dokumente aus polnischen Archiven. Wojewodschaften Pommerellen und Danzig (Westpreussen),  Wojewodschaft Breslau (Niederschlesien). Herausgegeben von Wlodzimierz Borodziej und Hans Lemberg. Marburg, 2004.

A régióban publikált eredmények, továbbá az összehasonlító elemzések igénye sürgetõvé teszi a hazai történettudomány számára is, hogy azonos módszertani elvek alapján a forrásföltárást elvégezze, és eredményeit közzé tegye.

 

A forrásföltárás során az alábbi szempontoknak szentelünk különösen nagy figyelmet:

A telepítések jogi szabályozása

– A telepítések elvi megalapozottsága, indoklása a törvényelõkészítõ munka során.

– A pártok állásfoglalásai, a kérdés alakulása a hatalmi, politikai erõtérben.

– A külpolitikai meghatározottságok, befolyásoló tényezõk.

– Milyen törvények, rendeletek foglakoztak a telepítésekkel.

– A jogszabályok jogi hiányosságai, a végrehajtási utasítások és törvények anomáliái.

 

Az egyes migrációs folyamatok lebonyolítása

– Az egyes migrációs folyamatoknak – országon belüli telepítések, németek kitelepítése, szlovák-magyar lakosságcsere, szomszéd országokból érkezõ magyar menekültek - az összhangja a jogi szabályozással.

– A végrehajtás idõbeli lebonyolítása, területi eltérései, ennek okai.

 

A központi államigazgatási apparátus – minisztériumok, a telepítést végzõ szervek – mûködése

– A különbözõ államigazgatási szervek jog és hatásköre.

– Együttmûködésüknek módja, szervezettsége.

– Tapasztalható-e a közigazgatás alsóbb – megyei, helyi - szintjeinél, hogy nem, vagy nem egészen hajtják végre a központi utasításokat?

 

A helyi társadalom viszonyulása, a helyi többségi társadalom és a kitelepítendõk viszonya

– Konfliktusforrások: új telepesek-jelenlévõ társadalom; kitelepítendõk-új telepesek-jelenlévõ társadalom; svábok-szlovákiai magyarok – telepesek – jelen lévõ társadalom. Csoportspecifikumok.

– Együttélés: tapasztalható –e valamifajta egymás segítése az egyes csoportoknak? Ez csoportspecifikus, vagy személyspecifikus inkább?

 

Az egyházak állásfoglalásai, viszonyulása, aktív szerepe

– Kialakult-e az egyes egyházaknak elvi álláspontja a telepítésekkel kapcsolatban?

– Milyen nyilvános fórumokon adtak ennek hangot?

– Volt-e eltérés az egyházak vezetõi és az alsó papság álláspontja között e kérdésben?

– Érzékelhetõ- e, s ha igen, milyen nemzeti elfogultság?

 

 

Eredmények

A projekt eredményeként egy magyar és német nyelvû dokumentumkötet készül el, a megfelelõ tudományos apparátussal (bevezetõ tanulmány, értelmezõ jegyzetek a dokumentumokhoz, név és tárgymutató).